ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571 i Nr 138, poz. 1466) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w części A w dziale 1 w lit. A uchyla się pkt 10.5;

2) w załączniku nr 2:

a) w części A w dziale 1 w tabeli C. Grzyby: – pkt 4 otrzymuje brzmienie:


 „4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Rośliny gatunku Acer saccharum Marsh., inne niż owoce i nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady, drewno roślin gatunku Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady"

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:


„7. Ciborinia camelliae Kohn

Rośliny z rodzaju Camellia L, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich"


b) w części A w dziale 2 w tabeli C. Grzyby pkt 3 otrzymuje brzmienie:


„3. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Rośliny z rodzajów: Castanea Mili. i Quercus L, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona"


c) w części B tabela C. Grzyby otrzymuje brzmienie:

„C. Grzyby


Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Strefy chronione

1

2

3

0. 1. Cryphonectria parasitica (Mur-rill.) Barr.

Drewno, inne niż drewno okorowane oraz odseparowana kora roślin z rodzaju Castanea Mill.

Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Grecka (Kreta, Lesbos), Irlandia, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oprócz Wyspy Man)

1. Glomerella gossypii Edgerton

Nasiona i owoce (torebki nasienne) z rodzaju Gossypium spp. Republika Grecka

2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Rośliny z rodzajów: Abies Mili., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. oraz Pseudotsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Rośliny z rodzaju Populus L. przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)


3) w załączniku nr 3 w części A uchyla się pkt 4;

4) w załączniku nr 4:

a) w części A w dziale 1:

– pkt 1.1-1.5 otrzymują brzmienie:


„1. 1. Drewno roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna roślin z rodzaju Thuja L, inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, używanych do transportu towarów,

– drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków niedrewnianych,

– drewna roślin gatunku Libocedrus decurrens Torr., jeżeli można stwierdzić, że zostało ono przetworzone lub przeznaczone do produkcji ołówków przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której osiągnięto przez 7-8 dni minimalną temperaturę wynoszącą 82 °C, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursa-phelenchus xylophilus (Steiner et Biihrer) Nickle et al. zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało poddane:

a) obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT" umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub

c) zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

1. 2. Drewno roślin iglastych (Coni-ferales), z wyjątkiem drewna roślin z rodzaju Thuja L, w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych; pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursa-phelenchus xylophilus (Steiner et Biihrer) Nickle et al, zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało poddane:

a) obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C; informację o czasie trwania zbiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

1.3. Drewno roślin z rodzaju Thuja L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich używanych do transportu towarów,

– drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków niedrewnianych; pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Biihrer) Nickle et al. zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wy-

mienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało:

a) okorowane lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried" lub „KD" („Suszone komorowo") lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, lub

c) poddane obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT" umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, lub

d) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/nrr), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub

e) poddane zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

1.4. Drewno roślin z rodzaju Thuja L. w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków; pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało:

a) pozyskane z okrągłego, okorowanego drewna lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy, lub

c) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub

d) poddane obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

1.5. Drewno roślin iglastych (Coni-ferales), inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich używanych do transportu towarów, – drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków niedrewnia-nych, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu lub Republiki Turcji, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie, że drewno:

a) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od: – Monochamus spp. (gatunki nieeuropejskie), – Pissodes spp. (gatunki nieeuropejskie), – Scolytidae spp. (gatunki nieeuropejskie); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, w rubryce „miejsce pochodzenia" lub

b) zostało okorowane i jest wolne od chodników larwalnych o średnicy przekraczającej 3 mm, powodowanych przez rodzaj Monochamus spp. (gatunki nieeuropejskie), lub

c) zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried" lub „KD" („Suszone komorowo") lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, lub

d) zostało poddane obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT" umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, lub

e) zostało poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub

f) zostało poddane zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

1.6. Drewno roślin iglastych (Conife-rales), inne niż drewno w postaci: – wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich używanych do transportu towarów, – drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków niedrewnia-nych, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw trzecich, innych niż:

– Federacja Rosyjska, Republika Kazachstanu i Republika Turcji,

– państwa europejskie,

– Kanada, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Republika Korei, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Tajwan lub Stany Zjednoczone Ameryki, w których występowanie Bur-saphelenchus xylophilus (Ste-iner et Biihrer) Nickle et al. zostało stwierdzone; niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało:

a) okorowane i jest wolne od chodników larwalnych o średnicy przekraczającej 3 mm, powodowanych przez rodzaj Monochamus spp. (gatunki nieeuropejskie) lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried" lub „KD" („Suszone komorowo") lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, lub

c) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub

d) poddane zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub

e) poddane obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT" umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym.

1.7. Drewno, w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych (Coniferales), pochodzące z: – Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu i Republiki Turcji, – państw nieeuropejskich innych niż Kanada, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Republika Korei, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Tajwan lub Stany Zjednoczone Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Biihrer) Nickle etat. zostało stwierdzone; niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie, że drewno:

a) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od: – Monochamus spp. (gatunki nieeuropejskie), – Pissodes spp. (gatunki nieeuropejskie), – Scolytidae spp. (gatunki nieeuropejskie); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, w rubryce „miejsce pochodzenia" lub

b) zostało pozyskane z okrągłego, okorowanego drewna, lub

c) zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy, lub

d) zostało poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub

e) zostało poddane obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym."


– po pkt 1.7 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:


„2. Opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich używanych do transportu towarów, z wyjątkiem drewna surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego uzyskanego przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombinacji tych czynników, pochodzące z państw trzecich, innych niż Konfederacja Szwajcarska

Opakowania drewniane powinny być:

a) wytworzone z okrągłego, okorowanego drewna oraz

b) poddane jednemu z zabiegów określonych w Międzynarodowym Standardzie w zakresie Środków Fitosanitarnych, oraz

c) opatrzone znakiem zgodnym z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych, zawierającym: – dwuliterowy kod ISO kraju pochodzenia, kod producenta, kod zastosowanego zabiegu oraz – logo’, zgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych; w przypadku drewna okorowanego do skrótu oznaczającego zastosowany zabieg, zawartego w tym znaku, dodaje się litery „DB"."


– pkt 2.1, 2.2 i 3 otrzymują brzmienie:


„2. 1. Drewno roślin gatunku Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, inne niż drewno w postaci: – drewna przeznaczonego do wyrobu arkuszy forniru, – wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścin-ków; pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried" lub „KD" („Suszone komorowo") lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

2. 2. Drewno roślin gatunku Acer saccharum Marsh., przeznaczone do wyrobu arkuszy forniru, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady

Urzędowe potwierdzenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau i jest przeznaczone do wyrobu arkuszy forniru.

3. Drewno roślin z rodzaju Quercus L, inne niż drewno w postaci: – wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, – beczek, baryłek, kadzi, cebrów lub innych produktów bednarskich lub ich części, łącznie z klepkami, jeżeli do drewna jest dołączony dokument potwierdzający, że zostało ono uzyskane lub przetworzone przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 20 minut, minimalną temperaturę wynoszącą 176 °C, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało:

a) zgrubnie obrobione, w wyniku czego usunięto całkowicie okrągłe powierzchnie, lub

b) okorowane i wilgotność drewna nie przekracza 20 % suchej masy, lub c) okorowane i poddane dezynfekcji przy użyciu powietrznej lub wodnej obróbki termicznej, lub

d) w przypadku drewna ciętego, okorowanego lub z resztkami kory – poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried" lub „KD" („Suszone komorowo") lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu."


– uchyla się pkt 4,

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:


„5. Drewno roślin z rodzaju Platanus L, inne niż drewno w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni; pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried" lub „KD" („Suszone komorowo") lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

6. Drewno roślin z rodzaju Populus L, inne niż drewno w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni; pochodzące z państw kontynentu amerykańskiego

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało:

a) okorowane lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried" lub „KD" („Suszone komorowo") lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu."


– pkt 7 otrzymuje brzmienie:


„7. 1. Drewno w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z: – roślin gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady, – roślin z rodzaju Platanus L, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Republiki Armenii, – roślin z rodzaju Populus L, pochodzących z państw kontynentu amerykańskiego; niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części 8 w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało:

a) pozyskane z okrągłego, okorowanego drewna lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy, lub

c) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub d) poddane obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

7. 2. Drewno w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z drewna roślin z rodzaju Quercus L, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie, że drewno zostało poddane:

a) suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/nrn, minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub

c) obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym."


– po pkt 7.2 dodaje się pkt 7.3 i 8 w brzmieniu:


„7.3. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales) pochodzących z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie, że kora została poddana: a) zabiegowi fumigacji przy użyciu środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/m3), minimalnej temperaturze kory oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym lub b) obróbce termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę wynoszącą 56 °C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

8. Drewno używane do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków niedrewnianych, łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, z wyjątkiem drewna surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego, uzyskanego przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombinacji tych czynników, pochodzące z państw trzecich, innych niż Konfederacja Szwajcarska

Drewno powinno być:

a) pozyskane z okrągłego, okorowanego drewna oraz poddane jednemu z zabiegów określonych w Międzynarodowym Standardzie w zakresie Środków Fitosanitarnych, oraz opatrzone znakiem zgodnym z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych, zawierającym co najmniej dwuliterowy kod ISO kraju pochodzenia, kod producenta oraz kod zastosowanego zabiegu; w przypadku drewna okorowanego do skrótu oznaczającego zastosowany zabieg, zawartego w tym znaku, dodaje się litery „DB" lub

b) pozyskane z okorowanego drewna, wolnego od organizmów szkodliwych, w którym nie zaobserwowano objawów występowania organizmów szkodliwych’."


– po pkt 10 dodaje się pkt 11.01 w brzmieniu:


„11.01. Rośliny z rodzaju Cłuercus L, inne niż owoce i nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Z zastrzeżeniem załącznika nr 3 do rozporządzenia część A pkt 2, urzędowe potwierdzenie, że rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt."


– pkt 11.1 otrzymuje brzmienie:


„11. 1. Rośliny z rodzajów Castanea Mili. i Ouercus L, inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

Oprócz wymagań wymienionych w pkt 11.01, z zastrzeżeniem załącznika nr 3 do rozporządzenia część A pkt 2, urzędowe potwierdzenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Cronatium spp. (gatunki nieeuropejskie)."


– pkt 12 otrzymuje brzmienie:


„12. Rośliny z rodzaju Platanus L. przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie zaobserwowano objawów występowania Ceratocystis fimbriata f. sp. plątani Walter."

b) w części A w dziale 2 uchyla się pkt 1 i 3,

c) w części B w tabeli 1:

– po pkt 6 dodaje się pkt 6.3 w brzmieniu:


„6.3. Drewno roślin z rodzaju Castanea Mili.

a) drewno powinno być okorowane lub

b) urzędowe potwierdzenie, że drewno: – pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonec-tria parasitica (Murrill.) Barr., lub – zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried" lub „KD" („Suszone komorowo") lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Grecka (Kreta, Lesbos), Irlandia, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oprócz Wyspy Man)"

– pkt 14.1-14.6 otrzymują brzmienie:


„14. 1. Odseparowana kora roślin iglastych (Co-niferales) Urzędowe potwierdzenie, że przesyłka:

a) została poddana fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate lub

b) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Dendroctonus mi-cans Kugelan.

Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Szkocja, Irlandia Północna, Jersey, Anglia: wymienione hrabstwa, dystrykty i rejony: Barnsley, Bath i North East Somerset, Bedford-shire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton i Hove, Buc-kinghamshire, Calderdale, Cambridge-shire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Mil-ton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Nor-thumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyne-side, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Pe-terborough, Plymouth, Poole, Ports-mouth, Reading, Redcar i Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sus-sex, Windsor i Maidenhead, Wokin-gham, York, Wyspa Man, Wyspa Wight, Wyspy Scilly i wymienione części hrabstw, dystryktów i rejonów: Derby City: część rejonu, który leży na północ od północnej granicy drogi A52(T) razem z częścią obszaru leżącego na północ od drogi A6(T); Derbyshire: część hrabstwa leżąca na północ od północnej granicy drogi A52(T) i część hrabstwa leżąca na północ od północnej granicy drogi A6(T); Gloucestershire: część hrabstwa leżąca na wschód od wschodniej granicy drogi Fosse Way Roman; Leicestershire: część hrabstwa leżąca na wschód od wschodniej granicy drogi Fosse Way Roman, razem z częścią hrabstwa leżącą na wschód od wschodniej granicy drogi B4114 i część hrabstwa leżąca na wschód od wschodniej granicy autostrady M1; North Yorkshire: całe hrabstwo, poza częścią obejmującą dystrykt Craven; południowe Gloucestershire: część rejonu leżąca na południe od południowej granicy autostrady M4; Stafford-shire: część hrabstwa, która leży na wschód od wschodniej granicy drogi A52(T) i część hrabstwa leżąca na wschód od wschodniej granicy drogi A523; Warwickshire: część hrabstwa leżąca na wschód od wschodniej granicy drogi Fosse Way Roman; Wiltshire: część hrabstwa leżąca na południe od południowej granicy autostrady M4 i część hrabstwa leżąca na wschód od wschodniej granicy drogi Fosse Way Roman)

14. 2. Odseparowana kora roślin iglastych (Coni-ferales)

Z zastrzeżeniem wymagań wymienionych w pkt 14.1, urzędowe potwierdzenie, że przesyłka:

a) została poddana fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate lub

b) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips amitinus Eich-hof.

Republika Grecka, Republika Francuska (Corsica), Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

14.3. Odseparowana kora roślin iglastych {Coni-ferales)

Z zastrzeżeniem wymagań wymienionych w pkt 14.1 i 14.2, urzędowe potwierdzenie, że przesyłka:

a) została poddana fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate lub

b) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips cembrae Heer.

Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man)

14.4. Odseparowana kora roślin iglastych (Coni-ferales)

Z zastrzeżeniem wymagań wymienionych w pkt 14.1, 14.2 i 14.3, urzędowe potwierdzenie, że przesyłka:

a) została poddana fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate lub

b) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips duplicatus Sahlberg.

Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

14.5. Odseparowana kora roślin iglastych (Coni-ferales)

Z zastrzeżeniem wymagań wymienionych w pkt 14.1, 14.2, 14.3 i 14.4, urzędowe potwierdzenie, że przesyłka:

a) została poddana fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate lub

b) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips sexdentatus Bórner.

Irlandia, Republika Cypryjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man)

14.6. Odseparowana kora roślin iglastych (Coni-ferales)

Z zastrzeżeniem wymagań wymienionych w pkt 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 i 14.5, urzędowe potwierdzenie, że przesyłka:

a) została poddana fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate lub

b) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips typographus Heer.

Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej"


– po pkt 14.6 dodaje się pkt 14.9 w brzmieniu:


„14.9. Odseparowana kora roślin z rodzaju Ca-stanea Mili.

Urzędowe potwierdzenie, że kora:

a) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria pa-rasitica (Murrill.) Barr., lub

b) została poddana fumigacji lub innemu zabiegowi zwalczającemu Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (g/m3), minimalnej temperaturze kory oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Grecka (Kreta, Lesbos), Irlandia, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oprócz Wyspy Man)"

d) w objaśnieniach po przypisie 14 dodaje się przypisy 15-18 w brzmieniu:

„ Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych – International Standards for Phytosanitary Measures: Gu-idelines for regulating wood packaging materiał in international trade, ISPM Publica-tion No 15, FAO, Rome.

Do dnia 31 grudnia 2007 r. nie stosuje się do opakowań drewnianych wytwarzanych, naprawianych lub przetwarzanych przed dniem 1 marca 2005 r.

Stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.

Stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.";

5) w załączniku nr 5:

a) w części A w dziale I:

– pkt 1.7 otrzymuje brzmienie:

„1.7. Drewno, które:

a) zostało pozyskane w całości lub w części z roślin z rodzaju Platanus L, łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni

oraz

b) spełnia jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 w części II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej’:


KodCN Opis

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

4401 22 00

Drewno roślin liściastych w postaci wiórów lub kawałków
ex 4401 30 90

Odpady oraz ścinki drewniane (inne niż trociny), niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

4403 10 00

Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione
ex 4403 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin z rodzaju Quercus I lub Fagus L), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4404 20 00

Drewno roślin liściastych w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

ex 4407 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin z rodzaju Quercus L. lub Fagus L), piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm"


– uchyla się pkt 1.8,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cebule oraz bulwy jednoroczne przeznaczone do sadzenia, wyprodukowane przez producentów, których produkcja jest przeznaczona do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną, inne niż te rośliny, produkty roślinne i przedmioty, które są przeznaczone i gotowe do sprzedaży ostatecznemu odbiorcy; urzędowa służba ochrony roślin państwa członkowskiego zapewnia, że produkcja roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, przeznaczona do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślin, jest oddzielona od produkcji pozostałych roślin z rodzajów: Ca-massia Lindl., Chionodoxa Boiss., gatunku Crocus flavus Weston „Golden yel-low", rodzaju Galanthus L, gatunku Gal-tonia candicans (Baker) Decne., odmian

miniaturowych oraz mieszańców odmian rodzaju Gladiolus Tourn. ex L, takich jak Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus coMllei Sweet, Gladiolus nanus hort.. Gladiolus ramosus hort. oraz Gladiolus tubergenii hort., rodzajów: Hyacinthus L, Iris L, Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L, Orinthogalum L, Puschkinia Adams, Scilla L, Tigridia Juss. oraz Tuli-pa L",

b) w części A w dziale II pkt 1.10 i 1.11 otrzymują brzmienie:

„1.10. Drewno, z wyjątkiem drewna okorowanego, które:

a) zostało pozyskane w całości lub w części z roślin:

– iglastych (Coniferales),

– z rodzaju Castanea Mili., oraz

b) spełnia jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 w części II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87):


KodCN Opis

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

4401 21 00

Drewno roślin iglastych w postaci wiórów lub kawałków

4401 22 00

Drewno roślin liściastych w postaci wiórów lub kawałków
ex 4401 30

Odpady oraz ścinki drewniane (inne niż trociny) niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

ex 4403 10 00 Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione
ex 4403 20

Drewno roślin iglastych surowe, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4403 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin z rodzaju Quercus L. lub Fagus L), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4404 Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie
4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane

4407 10

Drewno roślin iglastych piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
ex 4407 99 Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drzew tropikalnych oraz roślin z rodzaju Quercus L. lub Fagus L), piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

1.11. Odseparowana kora roślin z rodzaju Ca-stanea Mili. i roślin iglastych (Conifera-les).",

c) w części A w dziale III pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nasiona gatunków Helianthus annuus L, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L. oraz rodzaju Pha-seolus L",

d) w części B w dziale I:

– w pkt 2 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady,",

– w pkt 5 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– iglastych (Coniferales) pochodzących z państw nieeuropejskich,",

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Drewno, inne niż opakowania drewniane określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale 1 w pkt 2, które:

a) zostało pozyskane w całości lub w części z roślin:

– z rodzaju Ouercus L, łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem drewna, które odpowiada opisowi kodu CN 4416 00 00, jeżeli do drewna jest dołączony dokument potwierdzający, że drewno to zostało pozyskane lub przetworzone przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 20 minut, minimalną temperaturę wynoszącą 176 °C,

– z rodzaju Platanus L, łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Republiki Armenii,

– z rodzaju Populus L, łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw kontynentu amerykańskiego,

– gatunku Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady,

– iglastych {Coniferales), łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw nieeuropejskich. Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu lub Republiki Turcji oraz

b) spełnia jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 w części II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/874):


KodCN Opis

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

4401 21 00

Drewno roślin iglastych w postaci wiórów lub kawałków

4401 22 00

Drewno roślin liściastych w postaci wiórów lub kawałków

4401 30 10

Trociny
ex 4401 30 90 Pozostałe odpady oraz ścinki drewniane niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

4403 10 00

Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione

4403 20

Drewno roślin iglastych surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

4403 91

Drewno roślin z rodzaju Quercus L. surowe, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, pozbawione lub niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione

ex 4403 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin z rodzaju Quercus I lub Fagus L), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4404 Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie
4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane

4407 10

Drewno roślin iglastych piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

4407 91

Drewno roślin z rodzaju Quercus L, piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

ex 4407 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin z rodzaju Quercus L. lub Fagus L), piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny lub inne podobne opakowania, bębny do kabli, palety, palety skrzyniowe lub inne platformy załadunkowe lub nadstawki do palet płaskich

4416 00 00

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe produkty bednarskie lub ich części z drewna, łącznie z klepkami

9406 00 20

Budynki prefabrykowane z drewna"

e) w części B w dziale II:

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. Drewno, które:

a) zostało pozyskane w całości lub w części z roślin iglastych {Conifera-les), z wyjątkiem drewna okorowanego, pochodzącego z europejskich

państw trzecich, lub z roślin z rodzaju Castanea Mili., z wyjątkiem drewna okorowanego oraz

b) spełnia jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 w części II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/874):


KodCN Opis

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

4401 21 00

Drewno roślin iglastych w postaci wiórów lub kawałków

4401 22 00

Drewno roślin liściastych w postaci wiórów lub kawałków
ex 4401 30

Odpady oraz ścinki drewniane (inne niż trociny) niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

ex 4403 10 00 Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione
ex 4403 20

Drewno roślin iglastych surowe, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4403 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin z rodzaju Quercus L. lub Fagus L), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4404 Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie
4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane

4407 10

Drewno roślin iglastych piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
ex 4407 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin z rodzaju Quercus L. lub Fagus L), piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub nietączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny lub inne podobne opakowania, bębny do kabli, palety, palety skrzyniowe lub inne platformy załadunkowe lub nadstawki do palet płaskich

9406 00 20

Budynki prefabrykowane z drewna"

– dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9. Odseparowana kora roślin iglastych {Co-niferales) pochodzących z europejskich państw trzecich.",

f) w części B dodaje się dział III i IV w brzmieniu:

„Dział III. Rośliny, produkty roślinne i przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów kwarantannowych oraz powinny być zaopatrzone w paszport roślin.

Rośliny, produkty roślinne i przedmioty, wymienione w części A w dziale I, jeżeli w wyniku granicznej kontroli fitosanitarnej stwierdzono, że mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział IV. Rośliny, produkty roślinne i przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów kwarantannowych dla stref chronionych oraz powinny być zaopatrzone w paszport roślin ważny dla danej strefy, w przypadku gdy towary są wprowadzane lub przemieszczane w obrębie strefy chronionej.

Rośliny, produkty roślinne i przedmioty, wymienione w części A w dziale II, jeżeli w wyniku granicznej kontroli fitosanitarnej stwierdzono, że mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniają wymagania specjalne, określone dla danej strefy.",

g) w objaśnieniach przypis 4 otrzymuje brzmienie:

) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, Dz. Urz. WE L 347 z 28.11.1989, str. 1, Dz. Urz. WE L 374 z 22.12.1989, str. 2, Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, Dz. Urz. WE L 180 z 23.07.1993, str. 9 i Dz. Urz. WE L 28 z 03.02.2000, str. 16).".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.