ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór upoważnienia, jakie są obowiązani posiadać, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przy wykonywaniu czynności pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczone do wykonywania niektórych czynności, zwane dalej „osobami wyznaczonymi”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się wzór odznaki identyfikacyjnej, jaką są obowiązani nosić na widocznym miejscu przy wykonywaniu czynności pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej i osoby wyznaczone, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Odznaka identyfikacyjna, o której mowa w ust. 1, jest wykonana z tłoczonej płytki metalowej koloru srebrnego, o grubości 1 mm i średnicy dłużnej 70 mm, na której obwodzie umieszczony jest napis koloru czarnego „INSPEKCJA WETERYNARYJNA”. W górnej części odznaki znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a poniżej numer odznaki identyfikacyjnej z sześcioma cyframi w kolorze czarnym, przy czym dwie pierwsze cyfry są oddzielone od pozostałych czterech cyfr myślnikiem. W dolnej części odznaki znajduje się stylizowany rysunek litery „V”, której prawe ramię otacza wąż Eskulapa. Odznaka jest łączona z podkładem wykonanym ze skóry tłoczonej w kolorze czarnym, w którym jest zamontowana zapinka.

3. Cyfry, z których składa się numer odznaki identyfikacyjnej, o którym mowa w ust. 2, oznaczają:

Dwie pierwsze – symbol województwa nadany województwom, ułożonym w kolejności alfabetycznej, z liczb parzystych w przedziale liczb 02–98, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031), z późn. zm. 2) ;

2) cztery kolejne – symbol nadany pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom wyznaczonym na obszarze województwa przez wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przedziale liczb 0001-9999.

4. Symbol, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nadawany jest pracownikom Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz granicznych inspektoratów weterynarii na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii.

§ 3. Upoważnienia i odznaki identyfikacyjne wydane pracownikom inspektoratów weterynarii oraz lekarzom weterynarii i innym osobom wyznaczonym do wykonywania niektórych czynności w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1014)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.