ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego winorośli

Na podstawie art. 47 ust. 9 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1) świadectw o uznaniu materiału siewnego, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) informacji o niespełnianiu wymagań przez materiał siewny, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) informacji o zdolności kiełkowania materiału siewnego, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) świadectw oceny materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego winorośli, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) informacji o niespełnianiu wymagań przez materiał szkółkarski i rozmnożeniowy winorośli, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wypisów ze świadectw oceny materiału szkółkarskiego i materiału rozmnożeniowego winorośli, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1079)