ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b, art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne:

a) dla prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania nasienia świń,

b) przy przywozie nasienia świń,

c) przy handlu nasieniem świń;

2) szczegółowe wymagania dla świadectw zdrowia nasienia świń w handlu, sposób ich wystawiania oraz wzór tych świadectw.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) nasienie – poddany obróbce lub rozcieńczony ejakulat knura;

2) centrum pozyskiwania nasienia – zakład, położony na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, w którym pozyskuje się i poddaje obróbce nasienie wykorzystywane do sztucznego unasienniania, zatwierdzony i nadzorowany przez urzędowego lekarza weterynarii;

3) lekarz weterynarii centrum – lekarz weterynarii posiadający kwalifikacje zawodowe oraz specjalizację w zakresie rozrodu zwierząt lub ukończony specjalistyczny kurs w tym zakresie, upoważniony przez powiatowego lekarza weterynarii, odpowiedzialny za przestrzeganie warunków prowadzenia centrum pozyskiwania nasienia;

4) przesyłka nasienia – ilość nasienia objęta jednym świadectwem zdrowia;

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

5) państwo pozyskania nasienia – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie, w którym nasienie zostało pozyskane, poddane obróbce lub przechowywane i z którego jest wysyłane do państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

6) laboratorium diagnostyczne – laboratorium wyznaczone i zatwierdzone przez właściwą władzę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, przeznaczone do wykonywania badań diagnostycznych określonych w rozporządzeniu;

7) pozyskanie – ilość nasienia uzyskana od dawcy w dowolnym czasie.

§ 3. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla centrum pozyskiwania nasienia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Nasienie będące przedmiotem handlu powinno:

1) spełniać wymagania określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu oraz o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

2) być pozyskiwane, poddawane obróbce, przechowywane i transportowane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w rozdziale 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) spełniać wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) być pozyskiwane od świń:

a) spełniających wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) które są zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne o zdrowiu i przydatności do rozrodu, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 94 z 31.03.2004).

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce nasienia do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa pozyskania nasienia i państwa przeznaczenia;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 5. 1. Nasienie przywożone z państw trzecich powinno:

1) spełniać wymagania określone w § 3 i § 4 ust. 1;

2) spełniać wymagania określone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej;

3) pochodzić od świń, które przez okres 3 miesięcy przed dniem pozyskania nasienia pozostawały na terytorium państwa trzeciego;

4) być zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, którego wzór określa decyzja 2002/613/WE z dnia 19 lipca 2002 r. ustanawiająca warunki importu nasienia zwierząt domowych z trzody chlewnej (Dz. Urz. WE L 196 z 25.07.2002).

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce nasienia do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa przeznaczenia nasienia i państwa, w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna nasienia;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1017)

Załącznik 5

(uchylony).