ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za wydanie rejestru zwierząt, rejestru występów gościnnych, paszportów zwierząt oraz ustalania indywidualnego numeru rejestracji cyrku

Na podstawie art. 24j ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość i sposób pobierania opłaty za wydanie dokumentów określonych w art. 5—7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47);

2) sposób ustalania indywidualnego numeru rejestracji cyrku.

§ 2. 1. Wysokość opłat za wydanie:

1) rejestru zwierząt występujących w cyrku lub grupie zwierząt tresowanych wynosi 17,00 zł;

2) rejestru występów gościnnych cyrku lub grupy zwierząt tresowanych wynosi 45,50 zł;

3) indywidualnego paszportu zwierząt występujących w cyrku lub grupie zwierząt tresowanych wynosi 51,00 zł;

4) paszportu ptaków i gryzoni występujących w cyrku lub grupie zwierząt tresowanych wynosi 51,00 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wpłacane:

1) powiatowemu lekarzowi weterynarii, jeżeli są uiszczane gotówką, albo

2) na rachunek bankowy wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii.

§ 3. Indywidualny numer rejestracji cyrku tworzy się przez dodanie do kodu ISO Rzeczypospolitej Polskiej cyfr, z których:

1) pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. 3) );

2) trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nadany zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1;

3) piąta i szósta oznaczają kolejność rejestracji cyrku.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1386.