ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2007 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi.

§ 2. Wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej odbywa się przez jej podział na statki rybackie znajdujące się w rejestrze rybackim.

§ 3. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia, określonej dla Morza Bałtyckiego, na statki rybackie dokonuje się, przyznając:

1) 6% — na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 94 % — do równego podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.

2. Kwota połowowa łososia, odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, nie może przekraczać limitu kwoty połowowej łososia przyznanej na statek rybacki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.

§ 4. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza, określonej dla Morza Bałtyckiego, na statki rybackie, których armatorzy w 2006 r. posiadali kwoty połowowe dorsza, dokonuje się, przyznając:

1) 10 % — na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 90 % — do podziału na statki rybackie w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, przy czym podział ten dotyczy statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.

2. Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 1, z ogólnej kwoty połowowej, określonej dla Morza Bałtyckiego, przeznacza się:

1) 60 ton dorsza — na cele szkoleniowe;

2) 140 ton dorsza, do podziału, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, na statki rybackie, których armatorzy w 2006 r. nie posiadali kwot połowowych dorsza, bez względu na długość tych statków.

3. Kwota połowowa dorsza, odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, nie może przekraczać limitu kwoty połowowej dorsza przyznanej na statek rybacki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m, lecz mniej niż 15 m.

§ 5. Ogólna kwota połowowa gładzicy, szprota i śledzia, określona dla Morza Bałtyckiego, może być wykorzystana przez armatorów statków rybackich, którzy prowadzili działalność połowową wymienionych gatunków organizmów morskich co najmniej w jednym roku w latach 2001—2006, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.

§ 6. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej, określonej dla obszarów:

1) Svalbard,

2) objętych:

a) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,

b) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

— dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997—2006, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2007 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich dokonuje się, przyznając:

1) 90 % — na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997—2006, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnego gatunku organizmów morskich na odpowiednim obszarze, określonym w ust. 1, w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % — na pozostałe statki rybackie.

§ 7. Podziału ogólnej kwoty połowowej, określonej dla akwenów położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż obszary określone w § 6 ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy silnika w kW, przyznając:

1) 90 % — na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w latach 1997—2006 przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2007 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % — na pozostałe statki rybackie.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).