ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, zwolnieni są handlowcy, którzy:

1) nie są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw (Dz. Urz. WE L 297 z 21.11. 1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 55; Dz. Urz. WE L 346 z 17.12.1997, str. 41; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 22, str. 140; Dz. Urz. WE L 108 z 27.4.1999, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 190; Dz. Urz. WE L 160 z 26.6.1999, str. 80; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 391; Dz. Urz. WE L 311 z 12.12.2000, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 31; Dz. Urz. WE L 328 z 23.12.2000, str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 97; Dz. Urz. WE L 100 z 11.4.2001, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 94; Dz. Urz. WE L 129 z 11.5.2001, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 126; Dz. Urz. WE L 84 z 28.3.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 338; Dz. Urz. WE L 285 z 23.10.2002, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 221; Dz. Urz. WE L 7 z 11.1.2003, str. 64; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 68) lub

2) w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przewozu świeżych owoców lub warzyw w ilości nieprzekraczającej 100 tys. kilogramów.

§ 2. Do bazy danych o handlowcach są wpisywani handlowcy, którzy:

1) są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej oraz

2) w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przewozu świeżych owoców lub warzyw w ilości większej niż 100 tys. kilogramów.

§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do handlowców niemających miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzają do obrotu lub dokonują przewozu świeżych owoców lub warzyw na tym terytorium.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64 i Nr 14, poz. 115.