ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2007/2008

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W roku kwotowym 2007/2008 krajowa rezerwa krajowej ilości referencyjnej wynosi 77 281 942 kg.

2. Wysokość krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej dla:

1) dostawców hurtowych wynosi 60 040 271 kg;

2) dostawców bezpośrednich wynosi 17 241 671 kg.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).