ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 września 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym powierza się przeprowadzanie kontroli

Na podstawie art. 3i ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym powierza się przeprowadzanie kontroli w zakresie spełniania przez producentów rolnych warunków do przyznania dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne.

§ 2. Jednostka organizacyjna, której powierzono przeprowadzanie kontroli, o której mowa w § 1, powinna:

1) zatrudniać pracowników w liczbie zapewniającej sprawne wykonywanie powierzonych kontroli, którzy:

a) ukończyli studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo lub leśnictwo albo posiadają tytuł zawodowy w zawodzie technik rolnik, technik leśnik lub technik ogrodnik lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w jednym z tych zawodów,

b) ukończyli studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia albo posiadają tytuł zawodowy w zawodzie technik geodeta lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie,

c) posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów), sporządzania dokumentacji do celów prawnych oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych lub fotogrametrii i teledetekcji — w przypadku osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami w zakresie ustalania powierzchni działek rolnych,

d) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie;

2) dysponować:

a) sprzętem pomiarowym i informatycznym zapewniającym sprawne wykonywanie pomiarów geodezyjnych,

b) sprzętem informatycznym oraz oprogramowaniem zapewniającym przetwarzanie danych zgodnym z systemem informatycznym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

c) środkami transportu zapewniającymi sprawne wykonywanie powierzonych kontroli;

3) przeszkolić pracowników, o których mowa w pkt 1, w zakresie przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 1;

4) posiadać pisemną instrukcję regulującą sposób i tryb rejestracji, obiegu oraz archiwizacji dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.