ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych 2)

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 3) ) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 oraz z 2004 r. Nr 58, poz. 563, Nr 162, poz. 1703 i Nr 257, poz. 2577) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) producenta albo producentów środka spożywczego,”,

b) w ust. 3 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) producenta albo producentów środka spożywczego,”,

c) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) serów, masła, fermentowanego mleka, śmietanki i śmietany, jeżeli do ich wytworzenia użyto tylko produktów mlecznych, niezbędnych w procesach przetwórczych enzymów lub drobnoustrojów, lub soli spożywczej niezbędnej do produkcji serów innych niż twarogowe i topione;”;

2) w § 5 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Przepisów ust. 9 i 11, § 2 ust. 4 pkt 6 lit. b oraz § 7 ust. 9 nie stosuje się do składników i substancji, które nie muszą być znakowane z wyraźnym odniesieniem do nazwy składnika alergennego, wymienionych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”;

3) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli zawartość kofeiny w napoju gotowym do spożycia w stanie niezmodyfikowanym lub po przetworzeniu skoncentrowanego lub suchego produktu przekracza 150 mg/l w jego oznakowaniu, w tym samym polu widzenia co nazwa tego napoju, podaje się informację „wysoka zawartość kofeiny” wraz z określeniem w nawiasach tej zawartości wyrażonej w mg/100 ml.”;

4) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznakowanie czekolady sproszkowanej (czekolady w proszku), czekolady do picia (słodzonego kakao, słodzonego kakao w proszku), czekolady, czekolady „vermicelli”, czekolady „couverture”, czekolady „Gianduja”, czekolady mlecznej, czekolady mlecznej „vermicelli”, czekolady mlecznej „couverture”, czekolady mleczno-orzechowej „Gianduja”, czekolady śmietankowej, czekolady mlecznej odtłuszczonej, czekolady mlecznej familijnej, czekolady a la taza, czekolady familia a la taza uzupełnia się określeniem „masa kakaowa minimum ... %”, podając zawartość całkowitej suchej masy kakaowej.”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 2:

a) w pkt 2:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) piwa o mocy przekraczającej 5,5 % obj.,”,

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) cidrów (cydrów) innych niż beczkowe, perry oraz innych fermentowanych napojów winiarskich;”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) cidrów (cydrów) beczkowych;”;

6) dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 i 6 stosuje się do dnia 25 listopada 2007 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2005 r.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiającej listę składników lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 75 z 22.3.2005, str. 33).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 14, poz. 115, Nr 100, poz. 834 i Nr 163, poz. 1362.