ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób i warunki wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt przez osoby, które były lub mogły być w kontakcie ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę, zwanych dalej „zakazem”, oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów, zwanych dalej „czasowymi ograniczeniami”.

2. Zakazu oraz czasowych ograniczeń nie wprowadza się, jeżeli inne środki określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt są wystarczające.

§ 2. Wprowadzony zakaz oraz czasowe ograniczenia powinny być jak najmniej uciążliwe w stosunku do osób, których dotyczą.

§ 3. Decyzja wydana przez powiatowego lekarza weterynarii, wprowadzająca zakaz, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę choroby zakaźnej zwierząt, która jest powodem wprowadzenia zakazu;

2) lokalizację i sposób oznakowania ogniska choroby zakaźnej zwierząt;

3) sposób realizacji zakazu;

4) okres obowiązywania zakazu.

§ 4. O wydaniu rozporządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia na obszarze powiatu lub jego części powiatowy lekarz weterynarii informuje:

1) wojewódzkiego lekarza weterynarii;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;

3) powiatowych lekarzy weterynarii z sąsiednich powiatów;

4) starostę oraz właściwych miejscowo wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast;

5) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji;

6) powiatowe centrum zarządzania kryzysowego;

7) właściwego miejscowo wojskowego inspektora weterynaryjnego.

§ 5. Wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii o wprowadzenie czasowych ograniczeń powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę choroby zakaźnej zwierząt, która jest powodem wprowadzenia ograniczeń;

2) określenie obszaru, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub bezpośrednie zagrożenie jej wystąpienia;

3) zakres czasowych ograniczeń i sposób ich realizacji;

4) okres obowiązywania czasowych ograniczeń;

5) uzasadnienie.

§ 6. O wydaniu przez wojewodę rozporządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia na obszarze województwa lub jego części wojewódzki lekarz weterynarii informuje:

1) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;

2) powiatowych lekarzy weterynarii właściwych dla obszaru objętego ograniczeniami;

3) okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną;

4) wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego;

5) wojewódzkich lekarzy weterynarii z sąsiednich województw;

6) właściwego miejscowo wojskowego inspektora weterynaryjnego.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym (Dz. U. Nr 53, poz. 561).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).