ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu wyłonienia przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, zwanego dalej „Komitetem Sterującym”, każdy z partnerów społecznych i gospodarczych zgłasza pisemnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanemu dalej „Ministrem”, w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, po 2 delegatów.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) nazwę partnera społecznego i gospodarczego, adres siedziby, przedmiot działalności, formę prawną oraz informację o liczbie członków i zasięg działania;

2) uzasadnienie udziału partnera w pracach Komitetu Sterującego;

3) imiona i nazwiska delegatów.

3. Do zgłoszenia dołącza się:

1) kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania partnera społecznego i gospodarczego obejmujący sprawy z zakresu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru;

3) pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na reprezentowanie partnera społecznego i gospodarczego.

§ 2. Minister, w terminie 15 dni od dnia, w którym upłynął termin składania zgłoszeń, organizuje spotkanie partnerów społecznych i gospodarczych, które ma na celu wybór przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, zwane dalej „spotkaniem wyborczym”.

§ 3. 1. Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez Ministra spośród kandydatów zgłoszonych na spotkaniu wyborczym przez partnerów społecznych i gospodarczych.

2. Udział w pracach komisji osób, o których mowa w ust. 1, wymaga ich zgody.

3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) sporządzanie listy delegatów uczestniczących w spotkaniu wyborczym;

2) przeprowadzanie głosowania;

3) ustalanie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości Ministrowi.

5. Członkowie komisji nie mogą kandydować w wyborach na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych.

§ 4. 1. Delegaci partnerów społecznych i gospodarczych wybierają spośród siebie 8 przedstawicieli w głosowaniu tajnym.

2. Za przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego uznaje się delegatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnych głosów.

3. Przy równej liczbie głosów o kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję.

§ 5. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który zawiera w szczególności:

1) listę delegatów biorących udział w głosowaniu;

2) opis sposobu przeprowadzenia głosowania i ewentualnego losowania;

3) dane i uwagi o przebiegu wszystkich czynności wyborczych;

4) wyniki głosowania.

§ 6. Po zakończeniu spotkania wyborczego przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje Ministrowi protokół wraz z listą wybranych przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych.

§ 7. 1. W celu wyłonienia przedstawiciela partnerów społecznych i gospodarczych w związku z koniecznością uzupełnienia składu Komitetu Sterującego, partner społeczny i gospodarczy zgłasza Ministrowi, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia członkostwa jego przedstawiciela w Komitecie Sterującym, po 2 delegatów.

2. Do wyłaniania przedstawiciela partnerów społecznych i gospodarczych, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Komitetu Sterującego, przepisy § 1 ust. 2 oraz § 2–6 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.