ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 162, poz. 1706) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Prowadzenie oceny wartości użytkowej zwierząt, publikowanie wyników tej oceny, prowadzenie systemu informatycznego na potrzeby tej oceny, bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych w hodowli zwierząt, prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie, ustalanie założeń krajowych programów hodowlanych oraz prowadzenie laboratorium badającego mleko powierza się Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie — w zakresie oceny bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego, z wyłączeniem oceny wartości użytkowej w zakresie oceny typu i budowy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).