ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz. 1834) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zostać przeszkolone w zakresie integrowanej produkcji, zgodnie z programami szkoleń określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w:

a) Instytucie Warzywnictwa im. Emila Chro-boczka w Skierniewicach lub

b) Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, lub

c) Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, lub

d) Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, lub

e) Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, lub

f) wyższej szkole rolniczej

— a szkolenie powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę prowadzącą szkolenie.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części II w tabeli B „Rośliny warzywne” Ip. 1 otrzymuje brzmienie:


Lp. Temat Liczba godzin
1 Obowiązujące przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji 0,5

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.