ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 47 ust. 10 i art. 47a ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) wzory świadectw oceny materiału siewnego i wzór świadectwa mieszanki nasiennej, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) (traci moc);

3) wzór wypisu ze świadectw oceny polowej materiału szkółkarskiego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) (traci moc).

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego winorośli (Dz. U. Nr 102, poz. 1079).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. (poz. 461)

Załącznik 1 Załącznik 1

Załącznik 2 (traci moc)

Załącznik 3 Załącznik 3

Załącznik 4 (traci moc)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).