ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych 2)

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wykaz organizmów kwarantannowych, w tym organizmów kwarantannowych, których wprowadzanie do stref chronionych i przemieszczanie wewnątrz tych stref jest zabronione, wraz z określeniem stref chronionych, których to dotyczy, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz organizmów kwarantannowych, w tym organizmów kwarantannowych, których wprowadzanie do stref chronionych i przemieszczanie wewnątrz tych stref jest zabronione, jeżeli organizmy te występują na określonych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, wraz z określeniem stref chronionych, których to dotyczy, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z państw trzecich, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) wymagania specjalne wraz ze wskazaniem wymagań, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są wprowadzane na terytorium lub przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w tym wymagania specjalne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych do stref chronionych, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są zaopatrywane w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i przed przemieszczaniem lub wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są poddane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji, jeżeli pochodzą z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty, albo są poddane kontroli zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysyłane, jeżeli pochodzą spoza Wspólnoty, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których uprawianie, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, z uwzględnieniem rodzaju ich działalności lub przeznaczenia tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) przypadki, w których podmioty wymienione w pkt 6 są zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców, jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, które są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepisy części B załącznika nr 6 do rozporządzenia stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Przepisy działu III części A załącznika nr 5 do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. (poz. 571)

Załącznik nr 4

WYMAGANIA SPECJALNE WRAZ ZE WSKAZANIEM WYMAGAŃ, KTÓRE POWINNY BYĆ ZAWARTE

W ŚWIADECTWIE FITOSANITARNYM, JEŻELI ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE LUB PRZEDMIOTY

SĄ WPROWADZANE NA TERYTORIUM LUB PRZEMIESZCZANE PRZEZ TERYTORIUM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z PAŃSTW TRZECICH, W TYM WYMAGANIA SPECJALNE DLA ROŚLIN,

PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW WPROWADZANYCH DO STREF CHRONIONYCH

CZĘŚĆ A

CZĘŚC B

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają załączniki do dyrektywy Rady 2000/29 z dnia 8 maja 2000 r. dotyczącej środków przeciwko wprowadzaniu na obszar Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przeciwko ich rozprzestrzenianiu się na obszarze Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 169 z 10.07.2000 r., z późn. zm.).