ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową 2)

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na gruntach znajdujących się w strefach porażenia określonych zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 82, poz. 763), położonych na terenie powiatu rzeszowskiego, w gminach:

1) Trzebownisko, w sołectwach: Trzebownisko, Łąka, Terliczka, Nowa Wieś, Jasionka, Tajęcina, Zaczernie,

2) Krasne, w sołectwie Krasne,

3) Głogów Małopolski, w sołectwie Wysoka Głogowska

— wprowadza się nakazy i zakazy określone w ust. 2.

2. Na gruntach, o których mowa w ust. 1:

1) nakazuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.:

a) niszczenie samosiewów kukurydzy,

b) na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, stosowanie środków ochrony roślin zwalczających zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową oraz wykonanie głębokiej orki jesiennej,

c) oczyszczenie maszyn używanych na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, z ziemi i resztek roślinnych — przed opuszczeniem przez te maszyny stref porażenia;

2) zakazuje się:

a) w 2007 r. uprawy kukurydzy, jeżeli była ona uprawiana na danym gruncie w 2005 r. lub 2006 r.,

b) w latach 2006—2007 zbioru kukurydzy i przemieszczania świeżych roślin kukurydzy oraz ich części poza strefy porażenia — przed dniem 15 października,

c) do dnia 31 grudnia 2007 r. wywożenia gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których jest uprawiana kukurydza, poza strefy porażenia.

§ 2. Na gruntach znajdujących się w strefie bezpieczeństwa określonej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, położonych na terenie:

1) miasta na prawach powiatu Rzeszów,

2) powiatu rzeszowskiego, w gminach:

a) Głogów Małopolski, w sołectwach: MiŁocin, Pogwizdów Nowy, Rudna MaŁa, Rogoźnica, Lipie, Wola Cicha, Zabajka, Głogów Małopolski,

b) Trzebownisko, w sołectwach: Stobierna, Wólka Podleśna, Łukawiec,

c) Krasne, w sołectwach: Palikówka, Strażów, Malawa,

d) Świlcza, w sołectwie Rudna Wielka,

3) powiatu łańcuckiego, w gminach:

a) Łańcut, w sołectwie Kraczkowa,

b) Czarna, w sołectwie Pogwizdów

— do dnia 31 grudnia 2007 r. nakazuje się stosowanie zmianowania dopuszczającego uprawę kukurydzy na danym gruncie tylko raz w okresie dwóch kolejnych lat, stosowanie środków ochrony roślin zwalczających zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową oraz wykonanie głębokiej orki jesiennej na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 442).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639.