ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

Na podstawie art. 3 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli przeprowadzanej w zakresie:

1) ilości i jakości zboża objętego zakupem lub sprzedażą interwencyjną oraz warunków jego przechowywania przez przedsiębiorców, z którymi Agencja Rynku Rolnego zawarta umowy o przechowywanie tego zboża.

2) uznawania przetwórców oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno

– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. (poz. 1371)

WZÓR

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).