ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostka organizacyjna prowadząca szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, zwana dalej „jednostką”, zapewnia pomieszczenia umożliwiające prowadzenie zajęć dla około 25 osób i wykorzystanie pomocy audiowizualnych, o których mowa w § 2 pkt 1.

2. Jednostka zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, w którym będzie możliwe używanie opryskiwaczy ciągnikowych, polowych i sadowniczych wraz z ciągnikiem oraz wykorzystywanie przyrządów do regulacji opryskiwacza i części do jego modernizacji lub sprzętu do zabiegów agrolotniczych.

§ 2. Uczestnikom szkolenia zapewnia się środki dydaktyczne, w szczególności:

1) pomoce audiowizualne: prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, zestawy foliogramów, przeźrocza;

2) materiały szkoleniowe;

3) modelowy zestaw odzieży ochronnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin na gruntach, w sadzie i pod osłonami, w szczególności w szklarni, inspektach, namiotach foliowych i magazynach;

4) opryskiwacze ciągnikowe, polowe i sadownicze wraz z ciągnikiem lub sprzęt do zabiegów agrolotniczych;

5) części do modernizacji opryskiwaczy;

6) przyrządy do regulacji opryskiwacza: stoper, taśmę mierniczą, kalkulator, suwaki do określania parametrów pracy, cylindry miarowe;

7) wiatromierze.

§ 3. Jednostka zapewnia wykonanie zadań szkoleniowych przez osoby, które:

1) ukończyły szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik, technik leśnik lub technik mechanizacji rolnictwa i uzyskały tytuł zawodowy lub

2) ukończyły studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika rolnicza i leśna oraz

3) posiadają co najmniej pięcioletni staż na stanowiskach pracy związanych z ochroną roślin.

§ 4. 1. Program szkolenia w zakresie:

1) obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Czas trwania szkolenia wynosi:

1) 24 godziny – w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin;

2) 16 godzin – w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, w tym 3 godziny zajęć praktycznych;

3) 14 godzin – w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym albo agrolotniczym, w tym 4 godziny zajęć praktycznych.

§ 5. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. (poz. 1490)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin (Dz. U. Nr 114, poz. 1222), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 123 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.