ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich 2)

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób prowadzenia księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, zwanej dalej „księgą rejestracji”;

2) zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji;

3) wzór księgi rejestracji prowadzonej w formie książkowej.

§ 2. W księdze rejestracji umieszcza się następujące dane:

1) w przypadku bydła, poza danymi, które są określone w rozporządzeniu nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącym etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającym rozporządzenie nr 820/97 (Dz. Urz. WE nr L 204 z 11.08.2000) oraz w rozporządzeniu nr 2629/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 820/97 w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE nr L 354 z 30.12.1997):

a) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia,

b) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie trzecim, w przypadku zwierząt przywiezionych z tego państwa

– jeżeli są znane,

c) numer siedziby stada,

d) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia,

e) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie albo ubycie zwierzęcia z siedziby stada;

2) w przypadku owiec i kóz:

a) numer siedziby stada,

b) numer identyfikacyjny zwierzęcia,

c) datę urodzenia zwierzęcia,

d) płeć i rasę zwierzęcia,

e) datę przybycia zwierzęcia do siedziby stada,

f) dane o pochodzeniu zwierzęcia obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło, w przypadku przybycia zwierzęcia z innej siedziby stada,

g) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia,

h) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia, jeżeli numer ten jest znany,

i) poprzedni numer identyfikacyjny w przypadku jego zmiany,

j) datę ubycia zwierzęcia z siedziby stada,

k) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie albo ubycie zwierzęcia z siedziby stada,

l) dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano, obejmujące imię i nazwisko albo nazwę posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer podmiotu prowadzącego zakład utylizacyjny oraz numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych,

m) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

3) w przypadku świń:

a) numer siedziby stada,

b) stan początkowy stada,

c) zmiany stanu stada, w tym:

– datę zdarzenia, które spowodowało zmianę liczebności stada.

– liczbę sztuk zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada,

– numery identyfikacyjne zwierząt, które przybyły do stada lub ubyły ze stada,

– kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do stada albo jego ubycie ze stada,

– dane o pochodzeniu zwierzęcia obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło, w przypadku przybycia zwierzęcia z innej siedziby stada,

– dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano, obejmujące imię i nazwisko albo nazwę posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer podmiotu prowadzącego zakład utylizacyjny oraz numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych,

d) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli.

§ 3. 1. Posiadacz zwierząt oznakowanych prowadzi księgę rejestracji w formie książkowej w każdej siedzibie stada, odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt oznakowanych.

2. Wpisu do księgi rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

3. Wpisy w księdze rejestracji, o której mowa w ust. 1, są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.

4. Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.

5. Wzory ksiąg rejestracji są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. (poz. 1373)

WZORY KSIĄG REJESTRACJI

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE nr L 355 z 5.12.1992). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1063) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła (Dz. U. Nr 131, poz. 1114), które na podstawie art. 40 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.