ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń u dzików, na obszarach wymienionych w decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/134/UE z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014, str. 63), zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami”, nakazuje się:

1)   utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;

2)   sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3)   karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a)   wjazdami i wejściami do:

—  gospodarstw, w których są utrzymywane świnie,

—  miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UEL 303 z 18.11.2009, str. 1), zwany dalej „podmiotem gospodarczym”,

b)   wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń

c)   wyjazdami i wyjściami z gospodarstw i miejsc, o których mowa w lit. a

— a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

5)   stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

5a) stosowanie przez osoby mające kontakt ze świniami w miejscach przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscach przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

6)   bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

2. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie środków transportu, które były użyte do transportu świń na obszarze objętym ograniczeniami lub z tego obszaru, po każdym transporcie.

3. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych na obszarze objętym ograniczeniami i z tego obszaru w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką tych świń, zawierające:

1)   dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;

2)   numer świadectwa;

3)   liczbę przemieszczanych świń;

4)   numery identyfikacyjne świń;

5)   miejsce pochodzenia świń;

6)   miejsce przeznaczenia świń;

7)   określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;

8)   poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

9)   datę wystawienia oraz pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 1440).

§ 2. 1. Na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się:

1)   wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

2)   organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

3)   prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;

4)   polowań i odłowów zwierząt łownych, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

5)   dokarmiania dzików.

2. Zakazuje się wykorzystywania do handlu świń i materiału biologicznego świń oraz tusz i świeżego mięsa z dzików pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest wyrażona po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że polowania i odłowy zwierząt łownych nie spowodują zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

§ 3. 1. Na obszarze objętym ograniczeniami oraz z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń.

2. Na obszarze objętym ograniczeniami oraz z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar świnie można przemieścić do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami:

1)   po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsca pochodzenia świń na takie ich przemieszczenie;

2)   jeżeli w tym miejscu nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie.

3. W przypadku przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami do gospodarstwa lub rzeźni położonych poza obszarem objętym ograniczeniami powiatowy lekarz weterynarii wydaje pozwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

4. Po wydaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, na przemieszczanie świń:

1)   do rzeźni położonej na obszarze objętym ograniczeniami lub

2)   przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy

— powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

4a. Posiadacz świń, który zamierza przemieścić te świnie do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, we wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, wskazuje maksymalną liczbę świń które zamierza przemieścić, oraz położenie tego miejsca.

4b. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii określa maksymalną liczbę świń, które mogą zostać przemieszczone do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, oraz położenie tego miejsca.

4c. Świnie wprowadza się do miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub do miejsca przeznaczonego na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, po okazaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, urzędowemu lekarzowi weterynarii obecnemu przy wprowadzaniu tych świń.

4d. W świadectwie zdrowia, o którym mowa w § 1 ust. 3, urzędowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 4c, umieszcza adnotację o przemieszczeniu świń po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami.

4e. Świnie zgromadzone w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, przemieszcza się bezpośrednio do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy.

5. Świnie przemieszczone do gospodarstwa położonego poza obszarem objętym ograniczeniami poddaje się kwarantannie w gospodarstwie przeznaczenia świń, zgodnie z warunkami określonymi przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa, przez 21 dni od dnia przywozu świń do tego gospodarstwa.

6. W przypadku przemieszczania świń spoza obszaru objętego ograniczeniami do gospodarstwa lub rzeźni położonych na obszarze objętym ograniczeniami świnie te przemieszcza się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

7. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 6, wydaje się po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 4. 1. Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym obszarze:

1)   punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub

2)   innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

2. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry odstrzelonych dzików, o których mowa w ust. 1, mogą być przemieszczane z punktów i zakładów, o których mowa w ust. 1, wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

3. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w ust. 1, tusze, części tusz i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części tusz i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.

§ 5. 1. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

1)   z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze objętym ograniczeniami, lub dostarczonego do położonego na tym obszarze punktu lub zakładu, o których mowa w § 4 ust. 1;

2)   w gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami ze świń chorych lub padłych, u których w trakcie przeprowadzania badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

2. Posiadacz zwierząt informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

§ 6. Główny Lekarz Weterynarii sporządza i przedstawia Komisji Europejskiej plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarach objętych ograniczeniami.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.