ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli w zakresie spełniania przez producentów rolnych warunków do przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

§ 2. 1. Jednostka organizacyjna, której może być powierzone przeprowadzanie kontroli, o której mowa w § 1, powinna:

1) zatrudniać pracowników w liczbie zapewniającej sprawne wykonywanie powierzonych kontroli, którzy:

a) ukończyli studia na kierunku rolnictwo i ogrodnictwo lub geodezja i kartografia albo posiadają wykształcenie średnie rolnicze lub średnie geodezyjne,

b) posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych lub fotogrametrii i teledetekcji – w przypadku osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami w zakresie ustalania powierzchni działek rolnych,

c) nie byli karani za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;

2) zapewniać:

a) sprzęt pomiarowy i informatyczny w liczbie zapewniającej sprawne wykonywanie pomiarów geodezyjnych,

b) sprzęt informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych, zgodnie z systemem informatycznym posiadanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

c) środki transportu zapewniające sprawne wykonywanie powierzonych kontroli,

d) przeszkolenie pracowników, o których mowa w pkt 1, w zakresie przeprowadzania kontroli określonej w § 1;

3) posiadać pisemną instrukcję regulującą sposób i tryb rejestracji, obiegu oraz archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzoną kontrolą.

2. Jednostka organizacyjna, której może być powierzone przeprowadzanie kontroli upraw konopi włóknistych, powinna:

1) spełniać warunki wymienione w ust. 1 w pkt 1 w lit. a i c, w pkt 2 w lit. c i d oraz w pkt 3. 

2) zapewniać wykonanie badań w zakresie oznaczania poziomu Δ–9-tetrahydrokannabinolu (THC).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).