ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się granicę między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa, zwaną dalej „granicą wód”, którą stanowi, z zastrzeżeniem § 2, linia łącząca oba brzegi rzeki lub kanału przy ujściu do:

1) morza – na rzekach i kanałach bezpośrednio połączonych z morzem;

2) Zalewów: Wiślanego, Szczecińskiego i Kamieńskiego;

3) Roztoki Odrzańskiej;

4) Jezior: Wicko Małe i Wicko Wielkie, Nowowarpieńskie i Dąbie;

5) rzek: Dziwny, Starej Świny oraz Odry Zachodniej (do 66,38 km, licząc od morza) oraz Regalicy (na 737,63 km, licząc od źródeł Odry);

6) kanałów:

a) Jasienica, Policki (Wąski Nurt), Łarpia, Cieśnica oraz kanałów z nimi połączonych,

b) łączących:

– rzekę Odrę z jeziorem Dąbie,

– rzekę Regalicę z jeziorem Dąbie Małe.

2. Jeżeli w ujściu rzeki lub kanału znajduje się port morski, granicę wód stanowi granica portu od strony rzeki lub kanału, zaliczonych do wód śródlądowych.

§ 2. Granicę wód:

1) na rzece Wisła:

a) w rejonie Świbna (Przekop Wisły) – stanowi odcinek równoleżnika 54° 21‘ 7‘‘ N, łączący oba brzegi rzeki,

b) w rejonie Górek Zachodnich – stanowi linia prosta, łącząca światła wejściowe na głowicach falochronów portu;

2) na rzece Szkarpawa – stanowi linia prostopadła, przecinająca koryto rzeki na wysokości stacji pomp w Osłonce;

3) na rzece Elbląg – stanowi linia prosta, łącząca czerwone światło wejściowe z ujściem kanału od strony zachodniej;

4) na rzece Płonia – stanowi linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu przy ul. Przestrzennej w Szczecinie-Dąbiu;

5) na rzece Regalica – stanowi linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Cłowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie;

6) na rzece Parnica – stanowi linia biegnąca wzdłuż wschodniej krawędzi mostu Portowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie;

7) na rzece Odra Zachodnia – stanowi linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy Zamkowej w Szczecinie.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 258).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).