ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wymagania w zakresie kwalifikacji osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji;

3) programy szkoleń w zakresie integrowanej produkcji, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) termin ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji;

5) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

6) zasady dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją;

7) sposób i tryb przeprowadzania kontroli integrowanej produkcji;

8) wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

§ 2. 1. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie integrowanej produkcji w jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 1, powinny spełniać następujące wymagania:

1) ukończyć studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub pokrewnym;

2) zostać przeszkolone w zakresie integrowanej produkcji, zgodnie z programami szkoleń określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w:

a) Instytucie Warzywnictwa im. Emila Chro-boczka w Skierniewicach lub

b) Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, lub

c) Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, lub

d) Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, lub

e) Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, lub

f) wyższej szkole rolniczej

— a szkolenie powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę prowadzącą szkolenie.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników jednostek naukowo-badawczych zajmujących się integrowaną produkcją w ramach prowadzonych przez nich badań.

§ 3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla producentów z zakresu integrowanej produkcji zachowuje swoją ważność przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

§ 4. Działania z zakresu integrowanej produkcji dokumentuje się w „Notatniku Integrowanej Produkcji” dla upraw:

1) rolniczych,

2) warzywniczych,

3) sadowniczych

– którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Kontrola integrowanej produkcji obejmuje sprawdzenie dokumentacji u wszystkich producentów stosujących zasady integrowanej produkcji, a także pobranie prób przynajmniej u 20% losowo wybranych producentów lub u producentów wybranych na podstawie analizy ryzyka.

§ 6. 1. Czynności kontrolne, o których mowa w § 5, z upoważnienia właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, przeprowadzają pracownicy wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przeprowadzający kontrolę okazują legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych.

§ 7. 1. W toku postępowania kontrolnego kontrolujący może w szczególności:

1) dokonywać oględzin roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, opryskiwaczy, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą;

2) pobierać próby roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, materiału siewnego i środków ochrony roślin w celu poddania ich analizom laboratoryjnym;

3) sprawdzać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język polski w przypadku, gdy są sporządzone w języku obcym;

4) dokonywać badania przebiegu określonych czynności;

5) legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby postępowania kontrolnego;

6) żądać od podmiotu kontrolowanego lub jego przedstawiciela niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych;

7) żądać od podmiotu kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych lub ustnych wyjaśnień, informacji i zestawień w sprawach objętych zakresem kontroli;

8) przesłuchiwać osoby w charakterze strony lub świadka, jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy;

9) zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby postępowania kontrolnego;

10) zabezpieczać dowody.

2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1, odbywają się w obecności podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Podmiot kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu dokonanie czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1.

4. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie wymaga tego dobro publiczne lub jeżeli nie wynika to z odrębnych przepisów.

§ 8. 1. Z przeprowadzonych czynności i ustaleń kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia się podmiotowi kontrolowanemu.

2. Protokół podpisują kontrolujący i podmiot kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany odnotowuje się w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.

§ 9. 1. Podmiot kontrolowany może zgłosić do organu zlecającego kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia podpisaniu protokołu.

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ zlecający kontrolę dokonuje, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia, analizy tych zastrzeżeń i jeżeli to konieczne zleca przeprowadzenie dodatkowej kontroli. W przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń wprowadza się zmiany w formie aneksu do protokołu.

3. Protokół kontroli z aneksem zawierającym wprowadzone zmiany wymaga ponownego podpisania przez podmiot kontrolowany i kontrolującego.

§ 10. W przypadku zabezpieczenia produktów, dokumentów lub innych rzeczy, pobrania prób, dokonania oględzin lub przeprowadzenia innych dowodów sporządza się odrębny protokół.

§ 11. Podmiot kontrolowany jest obowiązany poinformować organ Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w wyznaczonym terminie, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 12. Zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości:

1) środków ochrony roślin – wydaje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytut Ochrony Roślin lub Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa;

2) metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych – wydają stacje chemiczno-rolnicze.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. (poz. 1834)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).