ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dziennika połowowego oraz gatunków organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w dzienniku połowowym

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dziennik połowowy składa się z okładki, strony tytułowej i kolejno ponumerowanych stron.

§ 2. Dziennik połowowy ma nadany numer, który składa się z trzech pierwszych liter nazwy siedziby okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego wydającego dziennik połowowy, oraz z cyfr, które stanowią numer wpisu w rejestrze dzienników połowowych prowadzonym przez tego inspektora.

§ 3. 1. Okładka dziennika połowowego jest sztywna i ma kolor niebieski.

2. Na wewnętrznej stronie okładki dziennika połowowego umieszczone są mapy, na których zaznaczone są kody rejonów połowowych określone przez:

1) Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES);

2) Organizację Rybacką Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO).

§ 4. Strony dziennika połowowego mają format 210 x 297 mm (A4) i są wykonane z papieru samokopiującego, z białym poddrukiem „Polska”.

§ 5. 1. Każda strona dziennika połowowego, z wyłączeniem strony tytułowej, ma własny niepowtarzalny numer, który składa się z wyrazu „POL” oraz 8 cyfr.

2. Czterem kolejnym kartkom dziennika połowowego nadaje się ten sam numer strony. Jedna z kartek stanowi oryginał strony, a pozostałe trzy stanowią kopie oryginału strony.

3. Oryginał strony jest oznaczony cyfrą 0 i ma jasnoniebieski kolor, natomiast kopie:

1) pierwsza – jest oznaczona cyfrą 1 i ma kolor różowy;

2) druga – jest oznaczona cyfrą 2 i ma kolor seledynowy;

3) trzecia – jest oznaczona cyfrą 3 i ma kolor żółty.

§ 6. 1. Wzór okładki i strony tytułowej dziennika połowowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór kolejnych stron dziennika połowowego, w tym wzór deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej, która stanowi część strony dziennika połowowego, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Komisji nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (Dz. Urz. WE I 276, z 10/10/1983, z późn. zm.).

§ 7. Gatunki organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w dzienniku połowowym, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 1009)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).