ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego

Na podstawie art. 10 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru składa się:

1) w przypadku roślin rolniczych:

a) ozimych:

– rzepaku lub wyki kosmatej – od dnia 1 sierpnia do dnia 10 sierpnia,

– jęczmienia – od dnia 1 sierpnia do dnia 20 sierpnia,

– pozostałych – od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia,

b) zbożowych jarych – od dnia 1 października do dnia 30 listopada,

c) strączkowych:

– grochu siewnego lub łubinu – od dnia 1 października do dnia 30 listopada,

– pozostałych – od dnia 15 października do dnia 15 grudnia,

d) kukurydzy, buraka cukrowego, buraka pastewnego, ziemniaka lub życicy wielokwiatowej – od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia,

e) pozostałych – od dnia 15 listopada do dnia 15 stycznia;

2) w przypadku roślin warzywnych:

a) odmian zimujących cebuli lub sałaty – od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca,

b) czosnku ozimego lub sałaty do uprawy pod osłonami – od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia,

c) uprawianych pod osłonami ogrzewanymi – od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września,

d) uprawianych pod osłonami nieogrzewanymi – od dnia 1 października do dnia 30 listopada,

e) uprawianych w gruncie – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

3) w przypadku roślin sadowniczych:

a) drzew owocowych – od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia,

b) krzewów jagodowych lub bylin – od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia.

§ 2. Określa się:

1) wzór wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór kwestionariusza technicznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 1092)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 pdf

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 pdf1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).