ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) rośliny – żywe rośliny lub ich żywe części, oprócz owoców i nasion;

2) rośliny żywicielskie – rośliny rodzajów: Acer L., Cotoneaster Ehrh., CrataegusL., CydoniaMili., EuonymusL., FagusL., JuglansL., LigustrumL., MalusMili., PopulusL., PrunusL., PyrusL., RibesL., RosaL., SalixL., SorbusL., SyringaL., TiliaL., UlmusL., VitisL.;

3) porażone rośliny żywicielskie i owoce – rośliny żywicielskie i owoce, na których stwierdzono obecność co najmniej jednego żywego osobnika tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus);

4) szkółki – plantacje, na których uprawiane są rośliny przeznaczone do przesadzania, rozmnażania lub rozprowadzania jako ukorzenione rośliny;

5) obszar porażenia – strefa, w której podejmuje się działania w celu zwalczania tarcznika niszczyciela;

6) strefa bezpieczeństwa – strefa, w której podejmuje się działania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela.

§ 2. 1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, przeprowadza urzędową kontrolę roślin żywicielskich na obecność tarcznika niszczyciela.

2. W przypadku wystąpienia tarcznika niszczyciela wojewódzki inspektor:

1) określa obszar porażenia, na którym stwierdzono rośliny lub owoce porażone przez tarcznika niszczyciela;

2) wyznacza strefę bezpieczeństwa na obszarze przylegającym do obszaru porażenia.

§ 3. 1. Na obszarze porażenia:

1) niszczy się porażone rośliny żywicielskie w szkółkach;

2) porażone, podejrzane o porażenie i uprawiane na porażonych obszarach rośliny żywicielskie, inne niż te, o których mowa w pkt 1, poddaje się zabiegom zwalczającym tarcznika niszczyciela w taki sposób, by rośliny te i otrzymane z nich świeże owoce nie były porażone w czasie przemieszczania;

3) ukorzenione rośliny żywicielskie oraz części tych roślin, które są przeznaczone do rozmnażania i są produkowane na tym obszarze, mogą być przesadzane w obrębie obszaru porażenia.

2. Ukorzenione rośliny żywicielskie oraz części tych roślin, które są przeznaczone do rozmnażania i są produkowane na obszarze porażenia, mogą być wywożone poza ten obszar, jeżeli zostały poddane zabiegom zwalczającym tarcznika niszczyciela w taki sposób, że osobniki tarcznika niszczyciela zostały na nich zniszczone.

3. Na obszarze porażenia i w strefie bezpieczeństwa wykonuje się regularnie zabiegi zwalczające tarcznika niszczyciela.

4. W strefie bezpieczeństwa co najmniej raz w roku przeprowadza się urzędową kontrolę roślin żywicielskich tarcznika niszczyciela.

5. W razie stwierdzenia porażenia w partii świeżych owoców lub roślin żywicielskich, innych niż ukorzenione w gruncie:

1) niszczy się porażone rośliny i owoce;

2) pozostałe w partii rośliny żywicielskie i owoce poddaje się zabiegowi zwalczającemu tarcznika niszczyciela lub przetwarza w taki sposób, by osobniki tarcznika niszczyciela zostały zniszczone.

6. Jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela, dopuszcza się, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora:

1) niezwłoczne przetworzenie porażonych świeżych owoców;

2) przemieszczanie porażonych świeżych owoców w obrębie obszaru porażenia.

§ 4. Przechowywanie, hodowanie lub wykorzystywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tarcznika niszczyciela jest dozwolone tylko przez podmioty prowadzące prace naukowo-badawcze lub prace nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego Dyrektywę Rady 69/466/EEC z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Dz. Urz. UE Nr 323 z dnia 24 grudnia 1969 r.).