ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zwanym dalej „programem operacyjnym”, obejmującą następujące środki:

1)  pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje dotyczące:

a)   złomowania statku rybackiego,

b)   przekwalifikowania statku rybackiego na działalność dochodową niezwiązaną z rybołówstwem,

c)   przekwalifikowania statku rybackiego na działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem;

2)  pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej;

3)  inwestycje na statkach rybackich i selektywność;

4)  rybactwo przybrzeżne;

5)  rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, w ramach którego mogą być realizowane operacje dotyczące:

a)   dywersyfikacji zatrudnienia,

b)   podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c)   szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem,

d)   wcześniejszych emerytur,

e)   utraty miejsca pracy na statku rybackim,

f)   nabycia statku rybackiego.

§ 2. 1. Pomoc za złomowanie statku rybackiego jest przyznawana, w formie rekompensaty, właścicielowi statku rybackiego:

1)  o polskiej przynależności;

2)  wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2007 r.;

3)  w wieku powyżej 10 lat;

4)  na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta.

2. Przez złomowanie statku rybackiego rozumie się odcięcie nadburcia z lewej i prawej burty wraz z umieszczoną na nich oznaką rybacką, usunięcie silnika głównego oraz pocięcie kadłuba statku rybackiego w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa połowie całkowitej długości kadłuba, a także wykreślenie tego statku z rejestru statków rybackich.

3. Złomowanie statku rybackiego następuje nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

4. Decyzja o przyznaniu pomocy określa termin wykreślenia statku z rejestru statków rybackich, z uwzględnieniem ust. 3.

§ 3. 1. Wysokość stawek pomocy za złomowanie statku rybackiego wynosi, w przypadku statku o pojemności (w GT):

1)  mniejszej niż 10 GT — równowartość w złotych kwoty 11 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2 000 euro;

2)  od 10 GT do mniejszej niż 25 GT — równowartość w złotych kwoty 5000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 62 000 euro;

3)  od 25 GT do mniejszej niż 100 GT — równowartość w złotych kwoty 4200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 82 000 euro;

4)  od 100 GT do mniejszej niż 300 GT — równowartość w złotych kwoty 2700 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 232 000 euro;

5)  od 300 GT do mniejszej niż 500 GT — równowartość w złotych kwoty 2200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 382 000 euro;

6)  od 500 GT — równowartość w złotych kwoty 1200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 882 000 euro.

2. Do ustalenia wysokości pomocy za złomowanie statku rybackiego stosuje się stawki określone w ust. 1:

1)  zwiększone o 10% — w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w 2009 r.;

2)  zmniejszone o 5% — w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w 2010 r.;

3)  zmniejszone o 10% — w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w 2011 r. i następnych latach realizacji programu operacyjnego.

§ 4. 1. Pomoc za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową niezwiązane z rybołówstwem jest przyznawana, w formie rekompensaty, właścicielowi statku rybackiego:

1)  o polskiej przynależności;

2)  wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2007 r.;

3)  w wieku powyżej 10 lat;

4)  na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta.

2. Przez działalność dochodową, o której mowa w ust. 1, rozumie się działalność o charakterze zarobkowym, polegającą na zaspokajaniu materialnych lub niematerialnych potrzeb osób trzecich w szczególności działalność mającą na celu świadczenie usług osobom trzecim, prowadzoną przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego w celu osiągnięcia dochodu.

3. Przez działalność niedochodową, o której mowa w ust. 1, rozumie się działalność o charakterze niezarobkowym, polegającą na zaspokajaniu własnych potrzeb, prowadzoną przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego w celach innych niż działalność dochodowa.

4. Przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową niezwiązane z rybołówstwem następuje nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

5. Decyzja o przyznaniu pomocy określa termin przekwalifikowania statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązane z rybołówstwem, z uwzględnieniem ust. 4.

6. W przypadku przyznania pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązane z rybołówstwem, własności przekwalifikowanego statku rybackiego nie przenosi się przez okres 5 lat od dnia dokonania wypłaty pomocy.

7. W przypadku przeniesienia własności przekwalifikowanego statku rybackiego w okresie, o którym mowa w ust. 6, osoba, której przyznano pomoc, zwraca środki finansowe w wysokości 1/5 wypłaconej pomocy za każdy rok do dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 6. Rok, w którym nastąpiło przeniesienie własności przekwalifikowanego statku rybackiego, jest pierwszym rokiem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 5. 1. Wysokość stawek pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na:

1)  działalność dochodową niezwiązaną z rybołówstwem wynosi, w przypadku statku o pojemności (w GT):

a)   mniejszej niż 10 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 11 000 euro za każde GT i kwoty 2000 euro oraz współczynnika 0,7,

b)   od 10 GT do mniejszej niż 25 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 5000 euro za każde GT i kwoty 62 000 euro oraz współczynnika 0,7,

c)   od 25 GT do mniejszej niż 100 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 4200 euro za każde GT i kwoty 82 000 euro oraz współczynnika 0,7,

d)   od 100 GT do mniejszej niż 300 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2700 euro za każde GT i kwoty 232 000 euro oraz współczynnika 0,7,

e) 2) od 300 GT do mniejszej niż 500 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2200 euro za każde GT i kwoty 382 000 euro oraz współczynnika 0,7,

f) od 500 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 1200 euro za każde GT i kwoty 882 000 euro oraz współczynnika 0,7;

2)  działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem wynosi, w przypadku statku o pojemności (w GT):

a)   mniejszej niż 10 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 11 000 euro za każde GT i kwoty 2000 euro oraz współczynnika 0,9,

b)   od 10 GT do mniejszej niż 25 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 5000 euro za każde GT i kwoty 62 000 euro oraz współczynnika 0,9,

c)   od 25 GT do mniejszej niż 100 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 4200 euro za każde GT i kwoty 82 000 euro oraz współczynnika 0,9,

d) 3) od 100 GT do mniejszej niż 300 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2700 euro za każde GT i kwoty 232 000 euro oraz współczynnika 0,9,

e) od 300 GT do mniejszej niż 500 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2200 euro za każde GT i kwoty 382 000 euro oraz współczynnika 0,9,

f) od 500 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty w złotych kwoty 1200 euro za każde GT i kwoty 882 000 euro oraz współczynnika 0,9.

2. Do ustalenia wysokości pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego stosuje się stawki określone w ust. 1:

1) 4) powiększone o 10% — w przypadku przyznania pomocy w 2009 r.;

2) zmniejszone o 5% — w przypadku przyznania pomocy w 2010 r.;

3) zmniejszone o 10% — w przypadku przyznania pomocy w 2011 r. i następnych latach realizacji programu operacyjnego.

§ 6. 1. W przypadku gdy właściciel statku rybackiego dokona złomowania tego statku albo przekwalifikuje ten statek na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązane z rybołówstwem, przed upływem 5 lat od dnia wypłaty pomocy przyznanej na modernizację tego statku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” lub programu operacyjnego, wysokość pomocy, o której mowa w § 3 i 5, zmniejsza się zgodnie z ust. 2.

2. Wysokość pomocy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o:

1)  30% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w roku wypłaty pomocy;

2)  24% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w roku następującym po roku wypłaty pomocy;

3)  18% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w drugim roku następującym po roku wypłaty pomocy;

4)  12% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w trzecim roku następującym po roku wypłaty pomocy;

5)  6% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w czwartym roku następującym po roku wypłaty pomocy.

§ 7. 1. 5) W przypadku gdy w okresie od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy za złomowanie statku rybackiego albo za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązane z rybołówstwem, stała się ostateczna, do dnia, w którym miało nastąpić złomowanie albo przekwalifikowanie tego statku, został on utracony, wysokość pomocy zmniejsza się o wysokość odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia tego statku rybackiego.

2. Wysokość pomocy zmniejsza się w drodze decyzji zmieniającej decyzję o przyznaniu pomocy.

3. W przypadku przyznania pomocy za złomowanie statku rybackiego osobie, której uprzednio przyznano pomoc publiczną z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego samego statku rybackiego, pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje tej osobie za okres do dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy za złomowanie statku rybackiego stała się ostateczna.

4. W przypadku przyznania pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem pomoc podlega zwrotowi w wysokości stanowiącej 25% stawek, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli przekwalifikowany statek rybacki jest wykorzystywany do działalności innej niż działalność niedochodowa niezwiązana z rybołówstwem.

§ 8. Polską przynależność statku rybackiego oraz jego wpis do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2007 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, potwierdza na podstawie danych z rejestru statków rybackich, przekazywanych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

§ 9. 1. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej jest przyznawana, w formie rekompensaty, armatorowi statku rybackiego o polskiej przynależności, który:

1)  jest uprawniony do połowu dorszy zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1);

2)  nie posiada przyznanej kwoty połowowej dorsza na rok, za który ubiega się o przyznanie pomocy;

3) 6) zaprzestał działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego w okresie do 120 dni w roku, za który ubiega się o przyznanie pomocy, przy czym poszczególne okresy zaprzestania działalności połowowej nie mogą być krótsze niż:

a)   2 dni — w przypadku statków rybackich używających narzędzi połowowych o których mowa w § 6 pkt 1 lub 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 260, z późn. zm. 7) ),

b)   3 dni — w przypadku statków rybackich używających narzędzi połowowych, o których mowa w § 6 pkt 3–5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego;

4) nie dopuścił się poważnego naruszenia, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1005/2008”, w roku, za który ubiega się o przyznanie pomocy.

2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, Agencja stwierdza na podstawie informacji przekazywanych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. 8) Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje armatorom statków rybackich, które:

1)  według danych z rejestru statków rybackich nie podlegały zmianom w zakresie ich długości całkowitej od dnia 31 października 2009 r., powodującej ich przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej określonego w § 10 ust. 1, oraz

2)  zostały wpisane do rejestru statków rybackich nie później niż w dniu 31 października 2009 r. albo zostały wpisane do rejestru statków rybackich po dniu 31 października 2009 r. wskutek:

a)   zmiany oznaki rybackiej statku rybackiego lub

b)   wymiany statku rybackiego na nowy, lub

c)   zmniejszenia długości statku rybackiego w wyniku jego modernizacji, lub

d)   utraty statku rybackiego w wyniku zdarzenia losowego.

4. Armatorzy statków rybackich, które według danych z rejestru statków rybackich podlegały zmianom w zakresie ich długości całkowitej po dniu 31 października 2009 r., powodującej ich przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej określonego w § 10 ust. 1, mogą ubiegać się o pomoc finansową wyłącznie w wysokości określonej dla statku rybackiego o długości całkowitej równej długości całkowitej statku rybackiego przed dokonaniem takiej zmiany.

§ 10. 1. Pomoc publiczną z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, przyznaje się armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1) 9) od 8 m do 12 m — w wysokości 132 000 zł,

2) powyżej 12 m do 15 m — w wysokości 156 000 zł,

3)  powyżej 15 m do 18,5 m — w wysokości 204 000 zł,

4)  powyżej 18,5 m do 20,5 m — w wysokości 216 000 zł,

5)  powyżej 20,5 m do 25,5 m — w wysokości 246 000 zł,

6)  powyżej 25,5 m — w wysokości 231 000 zł

— proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego w danym roku.

1a. 10) Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się za liczbę dni tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, podaną we wniosku o dofinansowanie, jednak nie więcej niż za 120 dni w roku zaprzestania działalności połowowej na dany statek rybacki.

2. Jeżeli armatorem statku rybackiego jest więcej niż jedna osoba, pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje tylko jednej z tych osób, upoważnionej przez pozostałe osoby.

3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 11 000 zł za każdą osobę:

1) pracującą na statku rybackim na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług na statku rybackim, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, zwaną dalej „osobą zatrudnioną na statku rybackim”, w okresie zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, nie więcej jednak niż za maksymalną liczbę osób, jaka może pracować na tym statku zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa — proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku w danym roku oraz wymiaru czasu pracy tych osób;

2) 11) będącą armatorem albo współarmatorem lub właścicielem albo współwłaścicielem statku rybackiego, która pracowała na tym statku w okresie zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, nie więcej jednak niż za maksymalną liczbę osób, jaka może pracować na tym statku zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa, i udokumentuje ten fakt wyciągiem pływania potwierdzonym przez urząd morski właściwy ze względu na port macierzysty tego statku rybackiego oraz dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne — proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego w danym roku.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje również do wysokości 4000 zł każdej osobie (rybakowi) wskazanej we wniosku o dofinansowanie przez armatora statku rybackiego, któremu przysługuje pomoc za okres zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 — proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku, w których ta osoba była zatrudniona na tym statku, oraz wymiaru czasu pracy tej osoby.

5. Osoba (rybak), o której mowa w ust. 4, podpisuje wniosek o dofinansowanie, składany przez armatora statku rybackiego, albo do wniosku dołącza się udzielone pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pomoc przyznaje się w decyzji o przyznaniu pomocy, o której mowa w § 9.

§ 11. 1. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej może być również przyznana zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 744/2008”, armatorowi statku rybackiego o polskiej przynależności, któremu została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe na dany statek rybacki i nie zostały one zawieszone albo cofnięte.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1)  do 15 m — w wysokości 947 zł,

2)  powyżej 15 m do 19,5 m — w wysokości 1077 zł,

3)  powyżej 19,5 m do 25 m — w wysokości 1239 zł,

4)  powyżej 25 m — w wysokości 1285 zł

— za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku, nie więcej jednak niż za 90 dni.

2a. 12) Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się armatorowi statku rybackiego za liczbę dni zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego, która została podana we wniosku o dofinansowanie, nie więcej jednak niż za 90 dni.

3. 13) Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 2, zwiększa się o kwotę 137 zł za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, nie więcej jednak niż za 90 dni, za każdą osobę:

1)  zatrudnioną na tym statku rybackim w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy,

2)  będącą armatorem albo współarmatorem lub właścicielem albo współwłaścicielem tego statku rybackiego, pracującym na tym statku w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy, jeżeli udokumentuje ten fakt wyciągiem pływania potwierdzonym przez urząd morski właściwy ze względu na port macierzysty tego statku oraz dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

— nie więcej jednak niż za maksymalną liczbę osób, jaka może pracować na tym statku rybackim zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa, proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego, w których ta osoba pracowała, oraz wymiaru czasu pracy tej osoby.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje za dni zaprzestania działalności połowowej w 2008 r., za które została wypłacona pomoc w ramach środka pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej.

§ 12. Środki finansowe przewidziane w programie operacyjnym na realizację środka pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, przeznacza się w pierwszej kolejności na pomoc, o której mowa w § 9.

§ 13. Pomoc w ramach środka inwestycje na statkach rybackich i selektywność jest przyznawana właścicielowi albo armatorowi statku rybackiego:

1)  o polskiej przynależności;

2)  wpisanego do rejestru statków rybackich;

3)  w wieku co najmniej 5 lat;

4)  na który zostały wydane licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe i licencja ta oraz zezwolenie to nie zostały zawieszone albo cofnięte;

5)  z ważnym świadectwem pomiarowym, wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r., lub zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (Dz. Urz. WE L 274 z 25.09.1986, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 1, str. 214), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2930/86”.

§ 14. 1. Pomoc w ramach środka inwestycje na statkach rybackich i selektywność jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę — do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym pomoc ta w przypadku operacji dotyczącej wymiany silnika głównego statku rybackiego jest przyznawana w wysokości do 20% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego — do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać zwiększona na warunkach określonych w art. 7 rozporządzenia nr 744/2008.

4. 14) Wysokość kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji przyznanej na dany statek rybacki w całym okresie objętym programem operacyjnym nie może przekroczyć 90% stawek pomocy określonych w § 3, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 6 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”.

§ 15. 15) Pomoc w ramach środka rybactwo przybrzeżne jest przyznawana na operacje, w ramach których są realizowane cele określone w art. 26 ust. 4 lit. b, c lub e rozporządzenia nr 1198/2006.

§ 16. 1. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celami określonymi w art. 26 ust. 4 lit. b lub c rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, zajmującemu się rybactwem przybrzeżnym przy użyciu statków rybackich:

1)  o polskiej przynależności;

2)  wpisanych do rejestru statków rybackich;

3)  o długości całkowitej poniżej 12 m;

4) 16) których armatorzy nie prowadzą połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych wymienionych w tabeli 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 3);

5)  na które zostały wydane licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe i licencja ta oraz zezwolenie nie zostały zawieszone albo cofnięte;

6)  z ważnymi:

a)   świadectwem pomiarowym wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków, sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. lub zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 2930/86,

b)   dokumentem uprawniającym do żeglugi, jeżeli istnieje obowiązek posiadania takiego dokumentu na dany statek.

2. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celami określonymi w art. 26 ust. 4 lit. b lub c rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana na wspólny wniosek o dofinansowanie właścicieli lub armatorów statków rybackich, jeżeli każda z tych osób spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 16a. 17) 1. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celem określonym w art. 26 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana, jeżeli w wyniku realizacji tej operacji odbywa się sprzedaż produktów rybołówstwa w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753) lub przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38).

2. O pomoc na realizację operacji zgodnej z celem określonym w art. 26 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006 może wspólnie ubiegać się co najmniej 2 właścicieli lub armatorów różnych statków rybackich.

3. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w formie premii w wysokości:

1)  100 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 100 000 zł;

2)  200 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 200 000 zł;

3)  300 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 300 000 zł;

4)  400 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 400 000 zł;

5)  500 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 500 000 zł.

§ 16b. 1. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celem określonym w art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana, jeżeli realizacja tej operacji polega na tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej mającej na celu ochronę żywych zasobów morza.

2. O pomoc, o której mowa w ust. 1, mogą wspólnie ubiegać się armatorzy, których statki rybackie stanowią co najmniej 40% wszystkich statków rybackich których port macierzysty znajduje się na:

1)  terytorium i w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej:

a)   od wschodniej granicy państwa do południka 17° 40' 30” długości geograficznej wschodniej — z wyłączeniem Zalewu Wiślanego, albo

b)   od południka 17° 40' 30” długości geograficznej wschodniej do południka 15° 23' 14” długości geograficznej wschodniej, albo

c)   od południka 15° 23' 14” długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa — z wyłączeniem Zalewu Szczecińskiego wraz z wodami przyległymi, albo

2)  obszarze:

a)   Zalewu Szczecińskiego wraz z wodami przyległymi albo

b)   Zalewu Wiślanego.

3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się opinię okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji:

1)  uwzględniającą stan faktyczny na dzień złożenia wniosku o jej wydanie;

2)  zawierającą ocenę potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony żywych zasobów morza;

3)  uwzględniającą informacje dotyczące liczby armatorów statków rybackich, którzy deklarują tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

4. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, zawiera:

1)  informacje określające obszar połowowy, na którym jest planowane tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, oraz wskazanie terminu, w którym planowane zaprzestanie nastąpi;

2)  imiona i nazwiska armatorów statków rybackich wraz z podaniem oznak statków rybackich, które nie będą używane do prowadzenia połowów;

3)  uzasadnienie planowanego tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, z uwzględnieniem ochrony zasobów ryb z gatunków występujących na danym obszarze połowowym.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana odrębnie każdemu z armatorów statku rybackiego o długości całkowitej:

1)  do 7,99 m — w wysokości 600 zł,

2)  od 8 do 12 m — w wysokości 770 zł

—  za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, nie więcej jednak niż za 60 dni zaprzestania działalności połowowej w danym roku kalendarzowym, trwającego przez okres nie krótszy niż 14 dni.

6. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o kwotę 110 zł za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, za każdą osobę:

1)  zatrudnioną na tym statku rybackim w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy,

2)  będącą armatorem albo współarmatorem lub właścicielem albo współwłaścicielem tego statku rybackiego, pracującą na tym statku w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy, jeżeli udokumentuje ten fakt wyciągiem pływania potwierdzonym przez urząd morski właściwy ze względu na port macierzysty tego statku oraz dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

— nie więcej jednak niż za maksymalną liczbę osób, jaka może pracować na tym statku rybackim zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa, proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego, w których osoba ta pracowała, oraz wymiaru czasu pracy tej osoby.

7. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje za dni zaprzestania działalności połowowej, za które została przyznana pomoc na zasadach określonych w § 9 w ramach środka pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej.

8. 18) Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana armatorowi statku rybackiego, jeżeli nie dopuścił się poważnego naruszenia w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1005/2008, w roku, za który wspólnie ubiega się o przyznanie pomocy.

§ 16c. 1. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celem określonym w art. 26 ust. 4 lit. e rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana w formie premii rybakom pracującym co najmniej przez 6 miesięcy, w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, na statkach rybackich, o których mowa w § 16 ust. 1, na operacje dotyczące:

1)  uzyskania wykształcenia w zakresie rybactwa;

2)  podnoszenia kwalifikacji zawodowych w rybołówstwie morskim, o których mowa w § 54 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1669).

2. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest przyznawana za uzyskanie, w szkole publicznej lub niepublicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 19) ), wykształcenia:

1)  zasadniczego zawodowego — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 3000 euro;

2)  średniego — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 5000 euro.

3. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest przyznawana za uzyskanie kwalifikacji zawodowych:

1)  rybaka — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 400 euro;

2)  starszego rybaka — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 500 euro.

4. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się rybakowi, któremu przyznano pomoc finansową na podstawie § 18.

§ 17. 20) 1. Pomoc w ramach środka rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, zwanego dalej „rekompensatami społeczno-gospodarczymi”, na realizację operacji dotyczących dywersyfikacji zatrudnienia jest przyznawana w formie premii rybakowi, który:

1)  pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

2)  zobowiąże się do zrealizowania programu działania określającego warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące planowanej działalności.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się jednorazowo w całym okresie realizacji programu, o którym mowa w § 1, w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 11 000 euro.

§ 18. 1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest przyznawana w formie premii rybakowi, który: 21)

1)  pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

2)  uzyskał wykształcenie w zakresie rybactwa;

3)  podniósł kwalifikacje zawodowe w rybołówstwie morskim, o których mowa w § 54 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy.

2. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest przyznawana za uzyskanie wykształcenia:

1)  zawodowego — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 2000 euro;

2)  średniego — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 4000 euro.

3. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest przyznawana za uzyskanie kwalifikacji zawodowych:

1)  rybaka — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 300 euro;

2)  starszego rybaka — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 400 euro;

3)  szypra klasy 2 — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 900 euro;

4)  szypra klasy 1 — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 1100 euro.

4. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się rybakowi, któremu przyznano pomoc finansową na podstawie § 16c.

§ 19. 1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem jest przyznawana w formie premii rybakowi, który: 22)

1)  utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego;

2)  był zatrudniony w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

3)  ukończył szkolenie przekwalifikowujące.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się jednorazowo w całym okresie realizacji programu, o którym mowa w § 1, w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty:

1)  11 000 euro za utratę miejsca pracy na statku rybackim;

2)  1000 euro za ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się rybakowi, któremu przyznano pomoc finansową na podstawie § 23.

§ 20. 1. Osoba, która powróciła do wykonywania zawodu rybaka przed upływem 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 1jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy.

2. Środki finansowe wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się w wysokości 1/12 za każdy miesiąc, od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy. Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym miesiącem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 21. 1. 23) Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur jest przyznawana, w formie rekompensaty, osobie, która:

1)  trwale zaprzestała wykonywania zawodu rybaka;

2)  ukończyła co najmniej 55. rok życia;

3)  pracowała w zawodzie rybaka na statkach rybackich co najmniej przez 15 lat, przy czym co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana rybakowi do ukończenia przez niego 65 roku życia.

3. 24) Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się rybakowi, któremu przyznano pomoc finansową na podstawie § 19 lub § 23.

4. 25) Pomoc na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur jest przyznawana, jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 22. 1. 26) Wysokość pomocy w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur wynosi równowartość w złotych kwoty:

1)  274 euro — za okres od 15 lat do 20 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;

2)  312 euro — za okres powyżej 20 lat do 25 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;

3)  352 euro — za okres powyżej 25 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, wypłaca się co miesiąc, w terminie ustalonym w decyzji o przyznaniu pomocy.

3. Z dniem powzięcia informacji o powrocie osoby, której przyznano pomoc, o której mowa w ust. 1, do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim, Agencja wstrzymuje wypłatę rekompensaty i uchyla decyzję o przyznaniu pomocy. Osoba, której przyznano pomoc, jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy.

4. Środki finansowe wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się w wysokości należnej za każdy miesiąc od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim. Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim, jest pierwszym miesiącem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 23. 1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim jest przyznawana rybakowi, który:

1) 27) utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego oraz znajduje się na liście zawierającej imiona i nazwiska członków załogi tego statku sporządzonej przez właściciela albo armatora tego statku;

2) był zatrudniony co najmniej przez 12 miesięcy na statku rybackim, o którym mowa w pkt 1, lub był armatorem albo współarmatorem lub właścicielem albo współwłaścicielem pracującym na tym statku w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem, w którym decyzja o przyznaniu pomocy z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego stała się ostateczna, jednak nie później niż w dniu wykreślenia tego statku rybackiego z rejestru statków rybackich.

2. Wysokość pomocy w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim wynosi równowartość w złotych kwoty 11 000 euro.

§ 24. 1. Osoba, który powróciła do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim przed upływem 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim, jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy.

2. Środki finansowe wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się w wysokości 1/12 za każdy miesiąc, od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy. Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym miesiącem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 25. 1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących nabycia statku rybackiego jest przyznawana zgodnie z warunkami określonymi w art. 27 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1198/2006.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na nabycie statku rybackiego:

1)  wpisanego do rejestru okrętowego, jeżeli dany statek podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;

2)  wpisanego do rejestru statków rybackich;

3)  na który zostały wydane licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe i licencja ta oraz zezwolenie to nie zostały zawieszone albo cofnięte;

4) z ważnymi:

a)   świadectwem pomiarowym wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków, sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. lub zgodnie z rozporządzeniem nr 2930/86,

b)   dokumentami uprawniającymi do żeglugi, jeżeli istnieje obowiązek posiadania takich dokumentów na dany statek.

3. Pomoc przyznaje się w wysokości 15% ceny nabycia statku rybackiego, nie większej jednak niż równowartość w złotych kwoty 50 000 euro.

4. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się na nabycie statku rybackiego od małżonka lub osoby pozostającej w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia albo powinowactwa do drugiego stopnia.

§ 26. 1. Jeżeli rybak, przed upływem 5 lat od dnia wypłaty pomocy na nabycie statku rybackiego, przeniesie własność tego statku lub trwale zaprzestanie działalności połowowej przy użyciu tego statku, jest obowiązany do zwrotu środków finansowych wypłaconych mu w ramach tej pomocy.

2. Środki finansowe wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się w wysokości 1/5 za każdy rok od dnia przeniesienia własności statku rybackiego lub trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy. Rok, w którym nastąpiło przeniesie własności lub trwałe zaprzestanie działalności połowowej przy użyciu tego statku, jest pierwszym rokiem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 27. Pomoc w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 3, oraz pomoc, o której mowa w § 16a, jest przyznawana, jeżeli operacja: 28)

1) 29) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość;

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

§ 28. 1. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w:

1)  szczegółowym opisie operacji ujętym we wniosku o dofinansowanie — w przypadku operacji o wartości netto do 500 000 zł;

2)  uproszczonym planie biznesowym operacji — w przypadku operacji o wartości netto powyżej 500 000 zł.

2. Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca sporządza na podstawie wzoru opracowanego i udostępnionego przez Agencję.

3. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której planowana operacja dotyczy.

§ 29. Zapewnienie należytej gwarancji technicznej operacji stwierdza się na podstawie:

1)  pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

2)  dokumentacji technicznej modernizowanego statku rybackiego.

§ 30. Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 5-letni okres użytkowania budynków lub budowli, lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa przybrzeżnego oraz 5-letni okres eksploatacji zmodernizowanego statku rybackiego lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa.

§ 31. Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ochronie środowiska.

§ 32. (uchylony). 30)

§ 33. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006, od dnia przyznania pomocy.

2. 31) W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku kosztów ogólnych — jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

3. W przypadku przyznania pomocy na realizację operacji w ramach środka, o którym mowa w § 1 pkt 3, do kosztów kwalifikowalnych i kosztów ogólnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 29 czerwca 2009 r.

§ 34. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów: 32)

1)  zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:

a)   zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b)   ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c)   nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

2)  nabycia gruntu, budynku lub budowli, jeżeli:

a)   ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji,

b)   ich wartość przewyższa ich wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

c)   osoba zbywająca nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi otrzymała pomoc na jej zakup ze środków publicznych;

3) 33) nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji, wniesionych w formie:

a)   gruntu, budynku lub budowli, jeżeli ten grunt, budynek lub budowla nie zmieniły swojego przeznaczenia w związku z realizacją operacji, lub

b)   prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a

— powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji;

4)  amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

5)  pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;

6)  kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:

a) 34) powyżej 10% wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji;

7) 35) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń administracyjnych, w tym biurowych, powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji;

8) związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;

9) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

10) zakupu środków transportu przystosowanych do przewozu ryb lub innych organizmów wodnych lub produktów rybołówstwa o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg — w przypadku pomocy finansowej, o której mowa w § l6a ust. 1.

§ 35. 1. Wartość nakładów rzeczowych zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych ustala się:

1)  w drodze wyceny nieruchomości, dokonanej nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami — w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie gruntu, budynku lub budowli albo prawa do dysponowania nimi;

2)  w kosztorysie inwestorskim — w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych.

2. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych o których mowa w ust. 1 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w protokole odbioru.

§ 36. 1. Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych, innych niż nakłady rzeczowe, ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu.

2. Do umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu, o których mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin:

1)  odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez obydwie strony umowy;

2)  dokonania zapłaty przez beneficjenta.

§ 36a. 36) 1. Prezes Agencji najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o dofinansowanie podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

3. Prezes Agencji może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie na realizację operacji we wskazanym przez Prezesa Agencji zakresie, w ramach środków, o których mowa w § 1. 

4. Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie innym niż określone w ust. 1 albo 3, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się odpowiednio.

§ 37. 1. Przyznanie pomocy w ramach środków, o których mowa w § 1:

1)  pkt 1, 2 i 5 lit. d-f — następuje na podstawie decyzji;

2)  pkt 3, 4 i 5 lit. a-c — następuje na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Agencją.

2. Wniosek o dofinansowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, poza elementami określonymi dla podania w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera w szczególności:

a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy — jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone,

b) 37) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy — jeżeli wnioskodawca taki numer posiada,

c) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów,

d)   zestawienie rzeczowo-finansowe operacji — w przypadku operacji o charakterze inwestycyjnym,

e)   oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą,

f)   informację o załącznikach dołączonych do wniosku;

2) pkt 2, zawiera w szczególności:

a)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

b)   informacje wymienione w pkt 1.

2a. 38) W przypadku wniosku o dofinansowanie składanego przez osoby wspólnie wnioskujące o pomoc, informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, z wyłączeniem informacji dotyczących opisu planowanej operacji oraz zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, podaje się dla każdej z tych osób.

3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się, określone w załączniku do rozporządzenia w części I, dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.

4. Wnioskodawca przekazuje Agencji informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 38. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 3, 4 i 5 lit. a-c, składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

1a. 39) W przypadku pomocy, o której mowa w § 16a ust. 1, wniosek o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

1b. W przypadku pomocy, o której mowa w § 16b ust. 1, wniosek o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji w:

1)  Szczecinie — gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku;

2)  Gdyni — gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.

2. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest składany osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.

3. Złożenie wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie, które zawiera datę i godzinę jego wpływu, jest opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

4. Jeżeli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

5. Jeżeli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

§ 39. 40) 1. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Jeżeli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 37 ust. 3, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2a. 41) Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. 42) Jeżeli wnioskodawca mimo ponownego wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonał ich w terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę o wprowadzonych zmianach.

§ 40. 1. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku.

3. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje wnioskodawcę na piśmie.

§ 41. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie Agencja niezwłocznie wyznacza wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym terminie:

1)  uzgodnionym z Agencją przed upływem wyznaczonego w zawiadomieniu terminu, nie dłuższym niż miesiąc, albo

2)  wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2 przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 41a. 43) Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności niezbędnych do spełnienia warunków uzyskania pomocy w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak nie dłużej niż łącznie o miesiąc.

§ 41b. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności niezbędnych do spełnienia warunków uzyskania pomocy w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, Agencja, na prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1)  wniósł wniosek w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2)  jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której był określony termin;

3)  uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. 44) Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 42. 1. Decyzja o przyznaniu pomocy, poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera określenie:

1)  zakresu i miejsca realizacji operacji;

2)  wysokości przyznanej pomocy;

3)  terminu albo terminów wypłaty pomocy, a w przypadku środka, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz pkt 5 lit. f, terminu złożenia wniosku o płatność.

2. W decyzji o przyznaniu pomocy można również określić związane z istotą danego środka lub celem realizowanej operacji warunki, jakie powinna spełnić osoba, której przyznano pomoc, lub czynności, jakie powinna ta osoba wykonać.

§ 43. 45) 1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy:

1)  zawiera:

a)   wskazanie terminu i warunków składania wniosku o płatność,

b)   szczegółowe warunki zwrotu pomocy, w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych;

2)  może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a)   osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat,

b)   niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

c)   ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

— przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

—  sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,

d)   umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

e)   przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

f)   informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Osoby wspólnie wnioskujące o pomoc, o której mowa w § 16a, zawierają jedną umowę o dofinansowanie, która poza postanowieniami i zobowiązaniami, o których mowa w ust. 1, zawiera również:

1)  informację o kwocie pomocy przyznanej poszczególnym osobom;

2)  postanowienia dotyczące zasad ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku niewywiązania się co najmniej jednej z osób z postanowień umowy.

3. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz c-f, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

§ 44. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest:

1)  weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję;

2)   (uchylony). 46)

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:

1)  podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji;

2)  składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

2a. 47) W przypadku beneficjentów, którymi są osoby wspólnie wnioskujące o pomoc, każdy z beneficjentów podpisuje oddzielny weksel wraz z deklaracją wekslową.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie:

1)  oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

2)  oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim — w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§ 45. 1. Wypłaty pomocy dokonuje Agencja na podstawie:

1)  decyzji o przyznaniu pomocy — w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 2 i 5 lit. d i e, albo

2)  wniosku o płatność — w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4 oraz pkt 5 lit. a-c i f.

1a. 48) W przypadku pomocy, o której mowa w § 16a, beneficjenci, którymi są osoby wspólnie wnioskujące o pomoc, składają wspólny wniosek o płatność.

2. 49) Wniosek o płatność składa się, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, albo miejsce realizacji operacji.

2a. 50) Wniosek o płatność w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 3 i pkt 5 lit. a, oraz w przypadku pomocy, o której mowa w § 16a, może dotyczyć płatności pośredniej. Wniosek w takim przypadku składa się po zrealizowaniu danego etapu operacji określonego w umowie o dofinansowanie.

2b. 51) W przypadku osób wspólnie wnioskujących o pomoc przepisy § 38 ust. 1a lub 1b stosuje się odpowiednio do składnia wniosku o płatność.

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty określone w załączniku do rozporządzenia w części II.

4. 52)  Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie lub w decyzji o przyznaniu pomocy, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. 53)  Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja nie wypłaca pomocy.

6. Jeżeli wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 3, Agencja wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. 54)  Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7a. 55) Jeżeli beneficjent mimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja:

1)  rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo

2)  nie wypłaca pomocy, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów lub warunków rekompensaty.

8. 56) Do rozpatrywania wniosku o płatność przepisy § 37 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 46. 57) Właściwy dyrektor oddziału regionalnego Agencji odmawia, w drodze decyzji, wypłaty pomocy, jeżeli:

1)  nie zostały spełnione warunki przyznania pomocy lub

2)  wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów — w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz pkt 5 lit. f

§ 47. Pomoc w ramach środków, o których mowa w § 1, jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

§ 48. 58) 1. Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1)  nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2 lit. a lub d, lub

2)  zaprzestał realizacji operacji, lub

3) 59) został ukarany za poważne naruszenie w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1005/2008, gdy dopuścił się tego naruszenia w roku, za który przyznano mu pomoc — w przypadku pomocy, o której mowa w § 9 i § 16b.

2. Pomoc podlega zwrotowi w całości albo w części, jeżeli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógł mieć wpływ na wynik postępowania.

§ 49. 60) 1. W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 1–4, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części, zwany dalej „następcą prawnym wnioskodawcy”, może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli:

1)  są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 1 ustawy;

2)  na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

3)  następca prawny wnioskodawcy złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie w oddziale regionalnym Agencji, w którym złożył wniosek o dofinansowanie wnioskodawca.

3. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny wnioskodawcy dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci wnioskodawcy — kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci wnioskodawcy, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1)  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. 61) Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców albo zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy albo zapisobiercy.

7. W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

8. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 37 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, e i f oraz ust. 3 i 4, a także § 38 ust. 2-5 oraz § 39-41.

§ 49a. 62) 1. W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 1–4, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części, zwanemu dalej „następcą prawnym beneficjenta”, może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1)  są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 2 ustawy;

2)  na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2. Następca prawny beneficjenta składa wniosek o dofinansowanie w oddziale regionalnym Agencji, w którym złożył wniosek o dofinansowanie beneficjent, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. W przypadku złożenia przez następcę prawnego beneficjenta wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

5. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy prawnego beneficjenta o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż miesiąc.

6. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 37 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, e i f oraz ust. 3 i 4, a także § 38 ust. 2-5, § 39, § 40 ust. 3 i 4, § 41 oraz § 49 ust. 3-6.

§ 50. 63) Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany, publikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w pierwszym roboczym dniu przypadającym:

1)  po dniu 31 grudnia, w przypadku decyzji o przyznaniu pomocy wydanych albo umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2)  po dniu 30 czerwca, w przypadku decyzji o przyznaniu pomocy wydanych albo umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

§ 51. 1. W zakresie operacji dotyczącej modernizacji statku rybackiego objętej środkiem inwestycje na statkach rybackich i selektywność pomoc może zostać przyznana również na operacje, które zostały zrealizowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub których realizacja rozpoczęła się przed tym dniem, nie wcześniej jednak niż przed dniem 1 stycznia 2007 r., zgodnie z warunkami i w trybie określonym w niniejszym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1)  wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności opis zrealizowanej operacji lub zrealizowanej części operacji i opis planowanej części operacji, w tym określenia miejsca, celów, zakresu i kosztów tej operacji lub jej części;

2)  umowa o dofinansowanie zawiera:

a)   oświadczenie beneficjenta o osiągnięciu celu operacji lub zobowiązanie do jego osiągnięcia oraz zobowiązanie do zachowania tego celu,

b)   oświadczenie beneficjenta o niefinansowaniu realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych i zobowiązanie do nieubiegania się o takie finansowanie

— przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski o dofinansowanie składa się do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 52. Osobie, która zawarła z Agencją umowę o dofinansowaniu projektu w ramach działania 4.2.1 „Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu rybaka” objętego Sektorowym Programem Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (Dz. U. Nr 213, poz. 2163, z późn. zm. 64) ), pomoc w ramach operacji dotyczącej wcześniejszych emerytur objętej środkiem rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką określonym w programie operacyjnym wypłaca się zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 53. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 65) .

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektorarybołówstwainadbrzeżnychobszarówrybackich2007-2013”(Dz. U. poz. 1220), które weszło wżycie z dniem 8 listopada 2012 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 129, poz. 1064), które weszło w życie z dniem 14 sierpnia 2009 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 43, poz. 249), które weszło w życie z dniem 27 marca 2010 r.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 66, poz. 407, Nr 88, poz. 538, Nr 103, poz. 663 i Nr 225, poz. 1498, z 2009 r. Nr 65, poz. 549, z 2010 r. Nr 71, poz. 460 i Nr 84, poz. 550 oraz z 2011 r. Nr 220, poz. 1305.

8)   Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 129, poz. 745), które weszło w życie z dniem 29 czerwca 2011 r.

9)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

12)  Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

14)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

21)  Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

24)  Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

25) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

28) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

30) Przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

32)  Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

35) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

36) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

38)  Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

39)  Dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

41) Dodany przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

42)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

43)  Dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

44)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

46) Przez § 1 pkt 16 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

47) Dodany przez § 1 pkt 16 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

48) Dodany przez § 1 pkt 17 lit. a rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

49)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

50)  Dodany przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

51)  Dodany przez § 1 pkt 17 lit. c rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

52)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

53)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

54)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

55)  Dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

56)  Dodany przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

57)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

58)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

59)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

60) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 19 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

61)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

62) Dodany przez § 1 pkt 20 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 8.

63) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

64) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 99, poz. 832, z 2006 r. Nr 19, poz. 150 i Nr 221, poz. 1622, z 2007 r. Nr 103, poz. 713 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 140.

65) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 czerwca 2009 r.