ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu 2)

Na podstawie art. 30s ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz materiałów paszowych z grup:

1) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup: bakterii, drożdży, glonów i grzybów.

2) niebiałkowych związków azotowych

– które zostały dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów Unii Europejskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2005 r. (poz. 184)

WYKAZ MATERIAŁÓW PASZOWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 213 z 21.7.1982, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 151, Dz. Urz. WE L 245 z 14.9.1984, str. 21; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 116, Dz. Urz. WE L 314 z 23.11.1985, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 263, Dz. Urz. WE L 362 z 31.12.1985, str. 8, Dz. Urz. WE L 312 z 7.11.1986, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 117, Dz. Urz. WE L 239 z 30.8.1988, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 132, Dz. Urz. WE L 270 z 19.9.1989, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 174, Dz. Urz. WE L 227 z 21.8.1990, str. 33, Dz. Urz. WE L 353 z 17.12.1990, str. 48, Dz. Urz. WE L 179 z 22.7.1993, str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 329, Dz. Urz. WE L 206 z 18.8.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 402, Dz. Urz. WE L 237 z 22. 9.1993, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 74, Dz. Urz. WE L 167 z 18.7.1995, str. 17, Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15, Dz. Urz. WE L 125 z 23.5.1996, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 96, Dz. Urz. WE L 105 z 3.5.2000, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 73, Dz. Urz. WE L 80 z 25.3.1999, str. 20, Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 1, Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 29, Dz. Urz. WE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. WE L 295 z 13.11.2003, str. 83, Dz. Urz. UE L 379/81 z 24.12.2004). Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.