ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin

Na podstawie art. 2g ust. 7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, niezbędny do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, obejmuje umiejętność:

1) rozumienia tekstu pisanego, umożliwiającą w szczególności korzystanie z fachowej literatury i piśmiennictwa oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu;

2) porozumiewania się z posiadaczami zwierząt, na rzecz których są świadczone usługi, lekarzami weterynarii i osobami wykonującymi zawody medyczne, w szczególności przeprowadzania wywiadów lekarsko-weterynaryjnych, udzielania przystępnych i zrozumiałych porad oraz informacji, przekazywania danych o leczonych zwierzętach oraz czynnego uczestniczenia w konsultacjach, naradach i szkoleniach zawodowych;

3) pisania, w szczególności prowadzenia dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii, w tym wystawiania skierowania do zakładu leczniczego dla zwierząt i skierowania na badania diagnostyczne i konsultacje, wystawiania recept oraz wydawania zaświadczeń, opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych.

§ 2. 1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem, przeprowadza egzamin z języka polskiego dla lekarza weterynarii niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego pisemny wniosek.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zawiadamia lekarza weterynarii o terminie i miejscu zdawania egzaminu nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu.

§ 3. 1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna powołuje czteroosobową komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą lekarze weterynarii wyróżniający się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym i co najmniej jedna osoba, która posiada ukończone studia wyższe na kierunku filologia polska.

2. Komisja egzaminacyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza.

§ 4. 1. Zadania i testy egzaminacyjne oraz ich zestawy przygotowuje komisja egzaminacyjna.

2. Zestawy zadań i testów egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatrując każdy z nich datą, podpisem i pieczęcią imienną.

3. Zadania i testy egzaminacyjne oraz ich zestawy są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 5. 1. Egzamin obejmuje:

1) sprawdzian pisemny, który polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu;

2) sprawdzian testowy, który polega na sprawdzeniu poprawności gramatycznej w posługiwaniu się językiem polskim;

3) sprawdzian ustny, który polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstów pisanych;

4) sprawdzian praktyczny, który polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.

2. Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie z każdego ze sprawdzianów co najmniej 55% punktów możliwych do uzyskania.

3. Wyniki sprawdzianów oraz wynik egzaminu wpisuje się do protokołu, o którym mowa w § 6.

§ 6. Z przebiegu egzaminu sekretarz komisji egzaminacyjnej sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji.

§ 7. Lekarz weterynarii, który nie zdał egzaminu, którego egzamin został przerwany albo który nie zgłosił się na egzamin w wyznaczonym terminie lub odstąpił od egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu.

§ 8. 1. Opłata za egzamin wynosi 1 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, na wniosek lekarza weterynarii, może zwolnić go z opłaty za egzamin częściowo lub całkowicie.

3. Opłatę za egzamin wnosi się przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

§ 9. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wydaje lekarzowi weterynarii, który zdał egzamin, zaświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. (poz. 2101)

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU PRZEZ LEKARZA WETERYNARII NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 95.