ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zawartość planu do działania „zalesianie gruntów rolnych”, zwanego dalej „planem zalesienia”.

§ 2. Plan zalesienia zawiera następujące informacje:

1) dane producenta rolnego, w tym:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,

c) numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76);

2) powierzchnię uprawy leśnej, stanowiącą podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustaloną zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) dane dotyczące położenia działek rolnych przeznaczonych do zalesienia, z wyszczególnieniem nazwy województwa, gminy oraz obrębu geodezyjnego;

4) wyszczególnienie grup użytków gruntowych w gospodarstwie rolnym wraz z ich powierzchnią, według stanu faktycznego, zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

5) określenie typów siedliskowych lasu dla działek rolnych przewidzianych do zalesienia z uwzględnieniem opisu tworzenia strefy ekotonowej i zakładania ognisk biocenotycznych;

6) określenie składu gatunkowego upraw leśnych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu z uwzględnieniem strefy ekotonowej, zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

7) ustalenie odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby), warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek, liczby sadzonek na hektar, ilości sadzonek potrzebnych do zalesienia poszczególnych działek rolnych oraz formy zmieszania gatunków drzew i krzewów, zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. Plan zalesienia, oprócz informacji wymienionych w § 2, zawiera następujące informacje dotyczące:

1) uprawy gleby na działkach rolnych przewidzianych do zalesienia, w tym:

a) sposobu przygotowania gleby,

b) wymogów dotyczących sprzętu służącego do przygotowania gleby,

c) określenia terminu przygotowania gleby;

2) sadzenia sadzonek drzew i krzewów, w tym:

a) metody sadzenia drzew i krzewów poszczególnych gatunków,

b) określenia terminu i kolejności sadzenia:

– na poszczególnych działkach rolnych,

– poszczególnych gatunków tych drzew i krzewów;

3) czynności wykonywanych w ramach pielęgnacji założonej uprawy leśnej, zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, oraz opisu sposobu i terminu wykonania:

a) poprawek,

b) czyszczeń wczesnych;

4) ochrony uprawy leśnej przed zwierzętami, w tym:

a) sposobu grodzenia, powierzchni przewidzianej do grodzenia oraz terminu wykonania grodzenia,

b) sposobu stosowania repelentów, powierzchni, na której przewidziano ich zastosowanie, oraz terminu ich zastosowania;

5) ochrony przeciwpożarowej uprawy leśnej, w tym:

a) sposobu zakładania pasa przeciwpożarowego, określenia jego lokalizacji, długości i szerokości w metrach oraz terminu jego wykonania,

b) sposobu i miejsca wykonania punktu czerpania wody, dojazdu do tego punktu oraz terminu ich wykonania.

§ 4. 1. Do planu zalesienia dołącza się:

1) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków, z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych przewidzianych do zalesienia;

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 2) ) – w przypadku gdy do zalesienia są przewidziane działki rolne sąsiadujące ze sobą o łącznej powierzchni powyżej 20 ha.

2. Poszczególne działki rolne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza się na kopii części mapy ewidencji gruntów i budynków w sposób, który jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. (poz. 1941)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.