ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia oraz warunków dla jednostek organizacyjnych przeprowadzających kontrole

Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli.

§ 2. Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Jednostki organizacyjne, którym dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierza przeprowadzenie kontroli:

1) nie mogą być organizacyjnie powiązane z przetwórcami owoców i warzyw, wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw i organizacjami producentów owoców i warzyw;

2) powinny zatrudniać pracowników:

a) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzanych im czynności kontrolnych,

b) posiadających co najmniej średnie wykształcenie finansowo-księgowe, ekonomiczne, ogrodnicze, rolnicze techniczne lub technologiczne odpowiadające zakresowi czynności kontrolnych;

3) powinny dysponować pomieszczeniami i sprzętem informatycznym, poligraficznym oraz oprogramowaniem zapewniającym możliwość przetwarzania danych w zakresie powierzonej kontroli.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. (poz. 2029)

WZÓR

IMIENNE UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).