ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa metody pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metody oznaczania tej zawartości.

§ 2. Próbki mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku mogą być pobierane metodami określonymi w Polskiej Normie PN-A-86040: 1998 Mleko surowe do skupu – Pobieranie próbek.

§ 3. 1. Oznaczania zawartości tłuszczu w próbkach, o których mowa w § 2, dokonuje się metodą:

1) określoną w Polskiej Normie PN-ISO 2446: 2002 Mleko – Oznaczanie zawartości tłuszczu (Metoda rutynowa) przy użyciu pipety do mleka o pojemności 11 ml, przy czym aby uzyskać wynik zawartości tłuszczu wyrażony w g/100g wynik mnoży się przez współczynnik 0,971, lub przy użyciu pipety do mleka o pojemności 10,75 ml albo

2) instrumentalną, której skuteczność sprawdzono metodą Röse-Gottlieba określoną w Polskiej Normie PN – EN ISO 1211: 2002 Mleko – Oznaczanie zawartości tłuszczu – Metoda grawimetryczna (Metoda odwoławcza), albo

3) Röse-Gottlieba, o której mowa w pkt 2.

2. Jeżeli od oceny próbek dokonanej metodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, złożono odwołanie, oceny pobranych próbek dokonuje się metodą Röse-Gottlieba, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).