ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów

Na podstawie art. 37c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008 (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 796/2004”, w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia;

2) przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, oraz liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, jeżeli rolnik nie zrealizował działań określonych w decyzji, o której mowa w art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

3) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.

§ 2. Liczba punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, w tym niezgodności celowej, w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia, w obszarze:

1) dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, o której mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) 2) , zwanego dalej „rozporządzeniem nr 73/2009”, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) środowiska, określonym w ust. 1—5 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, określonym w ust. 6—8 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009, jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, oraz liczba punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 796/2004, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia więcej niż jednego naruszenia w ramach jednej niezgodności, niezgodności tej przypisuje się liczbę punktów przypisaną naruszeniu, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, a w przypadku równej liczby punktów — liczbę punktów przypisaną jednemu z tych naruszeń.

2. Jeżeli co najmniej jedno z naruszeń w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zostało stwierdzone jako celowe, niezgodności przypisuje się liczbę punktów przypisaną naruszeniu celowemu, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, a w przypadku równej liczby punktów — liczbę punktów przypisaną jednemu z tych naruszeń.

§ 5. 1. Wyrażona w procentach wielkość zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, ustalona w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności:

1) jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) uznanej za niezgodność celową w rozumieniu art. 67 rozporządzenia 796/2004, jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Ostateczną wielkość zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów z tytułu stwierdzonych niezgodności ustala się zgodnie z art. 66 i 67 rozporządzenia nr 796/2004.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwój Wsi z dnia 25 marca 2009 r. (poz. 446)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) zastąpiło, z dniem 1 lutego 2009 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.).