ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006" w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006" w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa 1 marketingu artykułów rolnych", stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006" w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa 1 marketingu artykułów rolnych", zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie wniosków o dofinansowanie realizacji tych projektów, złożonych w terminie od dnia 16 września 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zawierające zobowiązania stron wymienione we wzorze umowy określonym w niniejszym rozporządzeniu, uznaje się za umowy zawarte zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

WZÓR (PDF)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).