ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. U. Nr 154, poz. 1279) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) wydział kontroli;

2) wydział nadzoru;

3) wydział administracji.

2. W skład wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić:

1) oddziały wojewódzkiego inspektoratu oraz wydziały i samodzielne stanowiska pracy, tworzone w miejscach odpraw celnych lub w innych miejscach, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą wykonywania kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-czych;

2) laboratoria kontrolno-analityczne, jeżeli w województwie nie utworzono laboratorium specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

3) sekcje i samodzielne stanowiska pracy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 14, poz. 115.