ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, zwanych dalej „planami dochodzenia do uznania”, wprowadzane w trakcie okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania;

2)  tryb przekazywania informacji o zmianach, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w trakcie okresu rocznego lub półrocznego nie wymagają wydania przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania, jeżeli zmiany te dotyczą:

1)  nazwy wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw;

2)  adresu lub siedziby wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw na terytorium tego samego województwa;

3)  imienia, nazwiska lub nazwy członka wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw;

4)  struktury lub źródeł finansowania inwestycji lub działań zatwierdzonych w planie dochodzenia do uznania.

§ 3. Informację o dokonaniu zmiany, o której mowa w § 2, wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw przekazuje, w formie pisemnej, marszałkowi województwa oraz dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na siedzibę tej grupy, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).