ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, prezesa agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezesa agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258) zarządza się, co następuje:

§ 1. Marszałek województwa, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2, art. 10 pkt 2 lit. b i lit. c oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, w terminie do dnia 1 października każdego roku.

§ 2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje, o których mowa w art. 10 pkt 2 lit. a i lit. aa ustawy wymienionej w § 1, w terminie do dnia 25 stycznia każdego roku.

§ 3. Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia przekazują marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw albo siedzibę uznanej organizacji producentów owoców i warzyw albo ich zrzeszenia informacje, o których mowa odpowiednio w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a ustawy wymienionej w § 1, w terminie do dnia 1 września każdego roku.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).