ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 658, z 2009 r. Nr 99, poz. 832 oraz z 2010 r. Nr 129, poz. 870) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, lub sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru ustalonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) — w przypadku operacji objętych Schematem II,”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją dróg leśnych, niewyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe, lub dróg leśnych, których wykorzystywanie do celów przeciwpożarowych nie wynika ze sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru ustalonego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w celu dostosowania ich do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, określa się dzień rozpoczęcia i zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych.”;

4) w § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Nadleśniczy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy włącza właścicieli lasów, o których mowa w ust. 9 pkt 3, do operacji realizowanej przez nadleśnictwo, w trybie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622 i Nr 224, poz. 1337).”;

5) w § 10 w ust. 1:

a) w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, lub sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru ustalonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej — w przypadku operacji objętych Schematem II,”,

b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) kwotę pomocy, o którą ubiega się wnioskodawca.”;

6) w § 11 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję zgodnie z liczbą punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia się wnioski o przyznanie pomocy złożone w sposób określony w § 9 w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2.

3. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, nie przyznaje się punktów.

4. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

5. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który zamierza realizować operację objętą Schematem I.

6. W przypadku gdy po ustaleniu kolejności operacji zgodnie z ust. 5 konieczne jest ustalenie kolejności przysługiwania pomocy operacjom z taką samą liczbą punktów, kolejność ta jest ustalana od operacji o największym udziale kosztów kwalifikowanych, w których mogą uczestniczyć właściciele lasów niebędących w zarządzie nadleśnictwa, do operacji, w których udział tych kosztów jest najmniejszy.

7. W przypadku gdy po ustaleniu kolejności operacji zgodnie z ust. 6 konieczne jest ponowne jej ustalenie, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy.

8. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy. Informacja ta jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa w ust. 9, nie rzadziej niż co 20 dni.

9. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, Agencja dokonuje aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

10. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 8.

11. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 10, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.”;

8) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. W przypadku gdy wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach działania, o którym mowa w § 1, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Programie na to działanie, wnioskodawców niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o tym fakcie, pouczając o sposobie postępowania z takimi wnioskami.

2. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 1, okaże się, że jest możliwe przyznanie pomocy w ramach wysokości limitu środków na to działanie, złożone wnioski o przyznanie pomocy podlegają rozpatrzeniu, o czym niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, wnioskodawców.

3. Bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 12 ust. 10, ulega wstrzymaniu od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 1, do dnia doręczenia temu wnioskodawcy informacji, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc finansową przyznaje się wnioskodawcy do wysokości limitu środków określonego w ust. 1, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy.

5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach limitu środków określonego w ust. 1, nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2013 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej, podając jej przyczyny.”;

9) w § 15 uchyla się ust. 3;

10) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

11) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do spraw dotyczących pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. (poz. 1587)

Załącznik 2 Kryteria wyboru operacji


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202.