ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej

Na podstawie art. 18 ust. 6e ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na środki transportu lub opakowania, w których są przewożone rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej, dla których wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wystawia świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, nakłada się plomby, o których mowa w art. 18 ust. 6b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).