ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna”

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna”, zawieranych między:

1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a beneficjentem, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia — w przypadku gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją wdrażającą;

2) Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia — w przypadku gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest beneficjentem.

§ 2. Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie wniosków o dofinansowanie realizacji tych projektów złożonych w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, zawierające zobowiązania stron wymienione we wzorach umów określonych w rozporządzeniu, uznaje się za umowy zawarte zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2005 r. (poz. 1290)