ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117, z późn. zm. 2) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3.1.1 w działaniu 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 — 2006”

Nazwa priorytetu Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym
Nazwa działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Nazwa poddziałania -
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 111
Numer działania 1.1
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca -
Instytucja wdrażająca /Beneficjent końcowy ARiMR
Beneficjenci (projektodawcy) Podmioty prowadzące działalność rolniczą — osoby fizyczne lub prawne
Beneficjenci ostateczni

(osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Podmioty prowadzące działalność rolniczą — osoby fizyczne lub prawne
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów Poziom podstawowy 50% kwalifikujących się kosztów; w przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 60%; jeżeli beneficjentem jest młody rolnik odpowiednio 55% lub 65%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 642 996 683 euro
Wsparcie finansowe UE 350 856 801 euro
Wsparcie finansowe krajowe 292 139 882 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) co najmniej 35%
Udział środków publicznych w całości środków (%) do 65%
Udział UE w środkach publicznych (%) 54,57%
Udział UE w całości środków (%) do 35%
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 45,43%
Udział krajowy w całości środków (%) do 30%
System wyboru projektów Według kolejności zgłoszeń; kwalifikacja projektów jest dokonywana przez OR ARiMR właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących Nie biorą udziału w wyborze projektów

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska EFOiGR — Sekcja Orientacji Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne

środki publiczne

Środki prywatne
Inwestycje

w gospodarstwach rolnych (ogółem)

350 856 801 292 139 882 - - 359 451 320

2) w ust. 3.1.5 w działaniu 1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 — 2006”

Nazwa priorytetu Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym
Nazwa działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
Nazwa poddziałania -
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 114
Numer działania 1.5
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca -
Instytucja wdrażająca/ Beneficjent końcowy ARiMR
Beneficjenci (projektodawcy) Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, których przedmiotem działalności jest: przetwórstwo wybranych produktów rolnych, pakowanie jaj, usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych lub handel hurtowy artykułami rolnymi
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, których przedmiotem działalności jest: przetwórstwo wybranych produktów rolnych, pakowanie jaj, usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych lub handel hurtowy artykułami rolnymi
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne
Maksymalna wysokość pomocy

w procentach kwalifikujących się kosztów

Do 50% wysokości kosztów kwa I ifi ko walnych
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 446 325 381 euro
Wsparcie finansowe UE 312 427 767 euro
Wsparcie finansowe krajowe 133 897 614 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 50%
Udział środków publicznych w całości środków (%) 50%
Udział UE w środkach publicznych (%) 70%
Udział UE w całości środków (%) 35%
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 30%
Udział krajowy w całości środków (%) 15%
System wyboru projektów Według kolejności zgłoszeń. Ocena pod względem formalnym będzie dokonywana w OR ARiMR, natomiast ocena ekonomiczna w Centrali ARiMR. Listy projektów z pozytywną oceną będą przekazywane do rekomendacji KS
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących KS: przedstawiciele instytucji zarządzającej, ministrów właściwych ze względu na specyfikę Programu, jednostki monitorująco-kontrolnej Sekcji Orientacji EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska EFOiGR - Sekcja Orientacji Budżet państwa Jednostki samorządu terytorialnego Inne

środki publiczne

Środki prywatne
Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

(ogółem)

312 427 767 133 897 614 - - 446 325 381

3) w ust. 3.2.3 w działaniu 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 — 2006”

Nazwa priorytetu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Nazwa działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Nazwa poddziałania -
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 1306
Numer działania 2.3
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca -
Instytucja wdrażająca Samorząd województwa
Beneficjent końcowy ARiMR
Beneficjenci (projektodawcy) Gminy lub instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego
Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające

z wdrażanej pomocy)

Mieszkańcy miejscowości należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów 80%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 122 946 677 euro
Wsparcie finansowe UE 97 312 575 euro
Wsparcie finansowe krajowe 25 634 102 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 0%
Udział środków publicznych w całości środków 100%
Udział UE w środkach publicznych {%) 79,15%
Udział UE w całości środków (%) 79,15%
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 20,85%
Udział krajowy w całości środków {%) 20,85%
System wyboru projektów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest składany przez gminy i instytucje kultury do urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących RKS: przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej, instytucji zarządzających oraz partnerów społecznych i gospodarczych

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska EFOiGR — Sekcja Orientacji Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne środki publiczne Środki

prywatne

Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (ogółem) 97 312 575 - 25 634 102 - -

4) w ust. 3.2.4 w działaniu 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 — 2006”

Nazwa priorytetu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Nazwa działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów
Nazwa poddziałania -
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 1307
Numer działania 2.4
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca -
Instytucja wdrażająca/ Beneficjent końcowy ARiMR
Beneficjenci (projektodawcy) Osoby fizyczne — rolnicy, domownicy oraz osoby prawne, które prowadzą działalność rolniczą
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Osoby fizyczne — rolnicy, domownicy oraz osoby prawne, które prowadzą działalność rolniczą
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne
Maksymalna wysokość pomocy

w procentach kwalifikujących się kosztów

50%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 73 965 328 euro
Wsparcie finansowe UE 51 775 828 euro
Wsparcie finansowe krajowe 22 189 500 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 50%
Udział środków publicznych w całości środków (%) 50%
Udział UE w środkach publicznych (%) 70%
Udział UE w całości środków (%) 35%
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 30%
Udział krajowy w całości środków 15%
System wyboru projektów Według kolejności zgłoszeń. Kwalifikacja projektów jest dokonywana przez OR ARiMR właściwe terytorialnie dla miejsca realizacji projektu
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących Nie biorą udziału w wyborze projektów

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia

Europejska

EFOiGR -

Sekcja Orientacji

Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne

środki publiczne

Środki prywatne
Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

(ogółem)

51 775 828 22 189 500 - - 73 965 328

5) w ust. 3.2.6 w działaniu 2.6. „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 — 2006”

Nazwa priorytetu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Nazwa działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem
Nazwa poddziałania -
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 1309
Numer działania 2.6
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca -
Instytucja wdrażająca/ Beneficjent końcowy ARiMR
Beneficjenci (projektodawcy) Osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne
Maksymalna wysokość pomocy

w procentach kwalifikujących się kosztów

50%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 38 895 110 euro
Wsparcie finansowe UE 27 226 577 euro
Wsparcie finansowe krajowe 11 668 533 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 50%
Udział środków publicznych w całości środków (%) 50%
Udział UE w środkach publicznych (%) 70%
Udział UE w całości środków (%) 35%
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 30%
Udział krajowy w całości środków 15%
System wyboru projektów Według kolejności zgłoszeń. Kwalifikacja projektów jest dokonywana przez OR ARiMR właściwe terytorialnie dla miejsca realizacji projektu
Skład grup roboczych wybierających projekty i komitetów sterujących Nie biorą udziału w wyborze projektów

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska EFOiGR -

Sekcja Orientacji

Budżet

państwa

Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne

środki publiczne

Środki prywatne
Rozwój i ulepszanie

infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

(ogółem)

27 226 577 11 668 533 - - 38 895 110

6) w ust. 3.3.1 w działaniu 3.1. „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 — 2006”

Nazwa priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu
Nazwa poddziałania -
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 411, 413
Numer działania 3.1
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca -
Beneficjenci końcowi/Instytucja wdrażająca ARiMR
Beneficjenci MRiRW, ARiMR, FAPA, samorządy województw
Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) MRiRW, ARiMR, FAPA, samorządy województw
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy pomoc techniczna
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów 100% kosztów kwalifikowalnych
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 11 318 546 euro
Wsparcie finansowe UE 8 488 909 euro
Wsparcie finansowe krajowe 2 829 637 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) -
Udział środków publicznych w całości środków 100%
Udział UE w środkach publicznych {%) 75%
Udział UE w całości środków (%) 75%
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 25%
Udział krajowy w całości środków (%) 25%
System wyboru projektów Projekty do realizacji są rekomendowane przez KS
Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących KS: przedstawiciele instytucji zarządzającej, ministrów właściwych ze względu na specyfikę Programu, jednostki monitorująco-kontrolnej Sekcji Orientacji EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych; grupa robocza: członkowie KS lub eksperci

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska

EFOiGR — Sekcja

Orientacji

Budżet państwa Jednostki samorządu

terytorialnego

Inne publiczne Prywatne
Wsparcie

systemu zarządzania i wdrażania

Programu

8 488 909 2 829 637 - - -

7) w ust. 3.3.2 w działaniu 3.2. „Rozwój instytucjonalny”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 — 2006”

Nazwa priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Rozwój instytucjonalny
Nazwa poddziałania -
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 411,412
Numer działania 3.2.
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca -
Beneficjenci końcowi/Instytucja wdrażająca ARiMR
Beneficjenci MRiRW, ARiMR, FAPA, samorządy województw
Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) MRiRW, ARiMR, FAPA, samorządy województw
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy pomoc techniczna
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów 100% kosztów kwalifikowalnych
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 11 228 675 euro
Wsparcie finansowe UE 8 421 507 euro
Wsparcie finansowe krajowe 2 807 168 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) -
Udział środków publicznych w całości środków 100%
Udział UE w środkach publicznych {%) 75%
Udział UE w całości środków (%) 75%
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 25%
Udział krajowy w całości środków (%) 25%
System wyboru projektów Projekty do realizacji są rekomendowane przez KS
Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących KS: przedstawiciele instytucji zarządzającej, ministrów właściwych ze względu na specyfikę Programu, jednostki monitorująco-kontrolnej Sekcji Orientacji EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych; grupa robocza: członkowie KS lub eksperci

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska

EFOiGR — Sekcja

Orientacji

Budżet państwa Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne środki publiczne Środki prywatne
Rozwój instytucjonalny 8 421 507 2 807 168 - - -

8) w ust. 3.3.3 w działaniu 3.3. „Informowanie i promocja Programu”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 — 2006”

Nazwa priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Informowanie i promocja Programu
Nazwa poddziałania -
Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 411,415
Numer działania 3.3
Czas trwania działania 2004-2006
Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca -
Beneficjenci końcowi/Instytucja wdrażająca ARiMR
Beneficjenci MRiRW, ARiMR, FAPA, samorządy województw
Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Potencjalni beneficjenci Programu, społeczeństwo
Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Rodzaj pomocy pomoc techniczna
Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów 100% kosztów kwalifikowalnych
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 1 452 779 euro
Wsparcie finansowe UE 1 089 584 euro
Wsparcie finansowe krajowe 363 195 euro
Udział środków prywatnych w całości środków -
Udział środków publicznych w całości środków 100%
Udział UE w środkach publicznych (%) 75%
Udział UE w całości środków (%) 75%
Udział krajowy w środkach publicznych (%) 25%
Udział krajowy w całości środków {%) 25%
System wyboru projektów Projekty do realizacji są rekomendowane przez KS
Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących KS: przedstawiciele instytucji zarządzającej, ministrów właściwych ze względu na specyfikę Programu, jednostki monitorująco-kontrolnej Sekcji Orientacji EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych; grupa robocza: członkowie KS lub eksperci

b) tabela „Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:

Budżet działania w latach 2004—2006 (w euro)


Działanie Unia Europejska

EFOiGR — Sekcja

Orientacji

Budżet

państwa

Jednostki

samorządu terytorialnego

Inne środki publiczne Środki prywatne
Informowanie i promocja Programu 1 089 584 363 195 - - -

9) w ust. 4 Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006” otrzymuje brzmienie:

Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”*


Priorytet/Dziatanie Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Współfinansowanie krajowe FS Pożyczki EBI
Ogółem Wkład Unii Europejskiej Wkład krajowy
Ogółem EFRR EFS EFOiGR FIFG Ogółem Budżet państwa Budżety

jednostek samorządu terytorialnego

Inne

Priorytet 1. „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”

1 330 398 246 847 199 004 - 847 199 004 - 483 199 242 483 199 242 0 - 805 776 701 -

„Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

642 996 683 350 856 801 - 350 856 801 - 292 139 882 292 139 882 0 - 359 451 320 - - -

„Ułatwianie startu m+odym rolnikom”

178 930 178 134 197 633 - 134 197 633 - 44 732 545 44 732 545 0 0 - -

„Szkolenia”

19 364 305 15 491 444 - 15 491 444 - 3 872 861 3 872 861 0 - 0 - -

„Wsparcie doradztwa rolniczego”

42 781 699 34 225 359 - 34 225 359 - 8 556 340 8 556 340 0 - 0 - - -

„Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”

446 325 381 312 427 767 - 312 427 767 - 133 897 614 133 897 614 0 446 325 381 - -

Priorytet 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

433 414 622 327 490 234 - 327 490 234 - 105 924 388 80 290 286 25 634 102 - 120 860 438 - -
„Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów za pabiegawczych” 13 913 555 10 719 702 - 10 719 702 - 3 193 853 3 193 853 0 - 0 - - -

„Scalanie gruntów”

21 250 000 17 000 000 - 17 000 000 - 4 250 000 4 250 000 - 0 - - -

„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

122 946 677 97 312 575 - 97 312 575 - 25 634 102 0 25 634 102 - 0 - - -

„Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

73 965 328 51 775 828 - 51 775 828 - 22 188 500 22 189 500 0 - 73 965 328 - - -

„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

132 000 000 100 000 000 - 100 000 000 - 32 000 000 32 000 000 0 - 8 000 000 - - -

„Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”

38 895110 27 226 577 - 27 226 577 - 11 668 533 11 668 533 0 - 38 895 110 - - -

„Pilotażowy Program Leader +”

30 443 952 23 455 552 - 23 455 552 - 6 988 400 6 988 400 0 - 0 - - -

Priorytet 3. „Pomoc techniczna”

24 000 000 18 000 000 - 13 000 000 - 6 000 000 6 000 000 0 - 0 - -

„Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu”

11 318 546 8 488 909 - 8 488 909 - 2 829 637 2 829 637 0 - 0 - - -

„Rozwój instytucjonalny”

11 228 675 8 421 507 - 8 421 507 - 2 807 168 2 807 168 0 - 0 - -

„Informowanie i promocja Programu”

1 452 779 1 089 584 - 1 089 584 - 363 195 363 195 0 - 0 - - -
Program ogółem (łącznie priorytety) 1 787 812 868 1 192 689 233 - 1 192 689 238 - 595 123 630 569 489 528 25 634 102 - 926 637 139 -
Koszty całkowite związane z EFRR - - - - - - - - -
Koszty całkowite związane z EFS - - - - - - - - - - - - - -
Koszty całkowite związane z EFOiGR - 1 192 689 238 - 1 192 689 238 - - - - - - - - -
Koszty całkowite związane z FIFG - - - - - - - - - - - - -

* Przeliczenie według cen z 2004 r. w euro według deflatora KE (deflator = 1,130288298). Tabela dotyczy zobowiązań finansowych na lata 2004—2006. W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. UE L 72 z 11.03.2004, str. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 2, str. 3).


Priorytet/Działanie Środki publiczne Środki

prywatne

Fundusz Spójności Współfinansowanie krajowe FS Pożyczki EBI
Ogółem Wkład Unii Europejskiej Wkład krajowy
Ogółem EFRR EFS EFOiGR FIFG Ogółem Budżet państwa Budżety

jednostek samorządu terytorialnego

Inne
1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14

Priorytet 1. „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”

1 330 398 246 847 199 004 - 847 199 004 - 483 199 242 483 199 242 0 - 805 776 701 -
2004 307 278 868 196 051 627 196 051 627 111 227 241 111 227 241 0 184 437 361
2005 439 084 663 280 147 030 280 147 030 158 937 633 158 937 633 0 263 550 881
2006 584 034 715 371 000 347 371 000 347 213 034 368 213 034 368 0 357 788 459
2004-2006 1 330 398 246 847 199 004 847 199 004 483 199 242 483 199 242 0 805 776 701

„Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

642 996 683 350 856 801 - 350 856 801 - 292 139 882 292 139 882 0 - 359 451 320 -
2004 141 088 632 75 970 802 75 970 802 65 117 830 65 117 830 0 75 970 802
2005 201 607 921 108 558 112 108 558 112 93 049 809 93 049 809 0 108 558 112
2006 300 300 130 166 327 887 166 327 887 133 972 243 133 972 243 0 174 922 406
2004-2006 642 996 683 350 856 801 350 856 801 292 139 882 292 139 882 0 359 451 320

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”

178 930178 134197 633 - 134 197 633 - 44 732 545 44 732 545 0 0 -
2004 40 494 181 30 370 636 30 370 636 10 123 545 10 123 545 0 0
2005 57 863 968 43 397 976 43 397 976 14 465 992 14 465 992 0 0
2006 80 572 029 60 429 021 60 429 021 20 143 008 20 143 008 0 0
2004-2006 178 930 178 134 197 633 134 197 633 44 732 545 44 732 545 0 0

„Szkolenia”

19 364 305 15 491444 - 15 491 444 - 3 872 861 3 872 861 0 - 0 -
2004 4 672 406 3 737 925 3 737 925 934 481 934 481 0
2005 6 676 611 5 341 289 5 341 289 1 335 322 1 335 322 0
2006 8 015 288 6 412 230 6 412 230 1 603 058 1 603 058 0
2004-2006 19 364 305 15 491 444 15 491444 3 872 861 3 872 861 0 0

„Wsparcie doradztwa rolniczego”

42 781 699 34 225 359 - 34 225 359 - 8 556 340 8 556 340 0 - 0 -
2004 12 557 090 10 045 672 10 045 672 2 511 418 2 511 418 0
2005 17 943 394 14 354 715 14 354 715 3 588 679 3 588 679 0
2006 12 281 215 9 824 972 9 824 972 2 456 243 2 456 243 0
2004-2006 42 781 699 34 225 359 34 225 359 8 556 340 3 556 340 0 0

„Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”

446 325 381 312 427 767 - 312 427 767 - 133 897 614 133 897 614 0 - 446 325 381 -
2004 108 466 559 75 926 592 75 926 592 32 539 967 32 539 967 0 108 466 559
2005 154 992 769 108 494 938 108 494 938 46 497 831 46 497 831 0 154 992 769
2006 182 866 053 128 006 237 128 006 237 54 859 816 54 859 816 0 182 866 053
2004-2006 446 325 381 312 427 767 312 427 767 133 897 614 133 897 614 0 446 325 381

Priorytet 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

433 414 622 327 490 234 - 327 490 234 - 105 924 388 80 290 286 25 634 102 - 120 860 438 - -
2004 103 926 988 78 379 594 78 379 594 25 547 394 20 290 939 5 256 455 36 411 223
2005 148 505 919 112 000 143 112 000 143 36 505 776 28 994 589 7511 187 52 029 628
2006 180 981 715 137 110 497 137 110 497 43 871 218 31 004 758 12 866 460 32 419 587
2004-2006 433 414 622 327 490 234 327 490 234 105 924 388 80 290 286 25 634 102 120 860 438
„Przywracanie potencjału produkcji leśnej

zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”

13 913 555 10 719 702 - 10 719 702 - 3 193 853 3 193 853 0 - 0 - -
2004 2 920 254 2 336 203 2 336 203 584 051 584 051 0 0
2005 4 172 S81 3 338 305 3 338 305 834 576 834 576 0 0
2006 6 820 420 5 045 194 5 045 194 1 775 226 1 775 226 0 0
2004-2006 13 913 555 10 719 702 10 719 702 3 193 853 3 193 853 0 0

„Scalanie gruntów”

21 250 000 17 000 000 - 17 000 000 - 4 250 000 4 250 000 0 - 0 - -
2004 4 964 430 3 971 544 3 971 544 992 886 992 886 0 0
2005 7 093 899 5 675 119 5 675 119 1 418 780 1 418 780 0 0
2006 9 191 671 7 353 337 7 353 337 1 838 334 1 838 334 0 0
2004-2006 21 250 000 17 000 000 17 000 000 4 250 000 4 250 000 0 0

„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

122 946 677 97 312 575 - 97 312 575 - 25 634 102 a 25 634102 - 0 - -
2004 26 282 277 21 025 822 21 025 822 5 256 455 0 5 256 455
2005 37 555 935 30 044 748 30 044 748 7 511 187 0 7511 187
2006 59 108 465 46 242 005 46 242 005 12 866 460 0 12 866 460
2004-2006 122 946 677 97 312 575 97 312 575 25 634 102 0 25 634 102 0

„Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

73 965 328 51 775 828 - 51 775 828 - 22 189 500 22 189 500 0 - 73 965 328 - -
2004 25 030 741 17 521 519 17521 519 7 509 222 7 509 222 0 25 030 741
2005 35 767 557 25 037 290 25 037 290 10 730 267 10 730 267 0 35 767 557
2006 13167 030 9 217019 9217 019 3 950 011 3 950 011 0 13 167 030
2004-2006 73 965 328 51 775 828 51 775 828 22 189 500 22 189 500 0 73 965 328

„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

132 000 000 100 000 000 - 100 000 000 - 32 000 000 32 00D 000 0 - 8 000 000 - -
2004 30 837 225 23 362 025 23 362 025 7 475 200 7 475 200 0 1 868 800
2005 44 064 653 33 383 053 33 383 053 10 681600 10 681 600 0 2 670 400
2006 57 098 122 43 254 922 43 254 922 13 843 200 13 843 200 0 3 460 800
2004-2006 132 000 000 100 000 000 100 000 000 32 000 000 32 000 000 0 8 000 000

„Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”

38 895 110 27 226 577 - 27 226 577 - 11 668 533 11 668 533 0 - 38 395 110 - -
2004 9 511 682 6 658177 6 658 177 2 853 505 2 853 505 0 9 511682
2005 13 591 671 9 514 170 9 514 170 4 077 501 4 077 501 0 13 591 671
2006 15 791 757 11 054 230 11 054 230 4 737 527 4 737 527 0 15 791 757
2004-2006 38 895110 27 226 577 27 226 577 11668 533 11 668 533 0 38 895 110

„Pilotażowy Program Leader +”

30 443 952 23 455 552 - - 23 455 552 - 6 988 400 6 98S 400 0 - 0 -
2004 4 380 379 3 504 304 3 504 304 876 075 876 075 0 0
2005 6 259 323 5 007 458 5 007 458 1 251 865 1 251 865 0 0
2006 19 804 250 14 943 790 14 943 790 4 860 460 4 860 460 0 0
2004-2006 30 443 952 23 455 552 23 455 552 6 988 400 6 988 400 0 0

Priorytet 3. „Pomoc techniczna”

24 000 000 18 000 000 - - 18 000 000 - 6 000 000 6 000 000 0 - 0 -
2004 5 606 884 4 205 163 4 205 163 1 401 721 1 401 721 0 0
2005 8 011 928 6 008 946 6 008 946 2 002 982 2 002 982 0 0
2006 10 381 188 7 785 891 7 785 891 2 595 297 2 595 297 0 0
2004-2006 24 000 000 18 000 000 18 000 000 6 000 000 6 000 000 0 0

„Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu”

11318546 8 488909 - - 8 488 909 - 2 829 637 2829 637 0 - 0 -
2004 2 251 300 1 688 475 1 688 475 562 825 5fi2 825 0 0
2005 3 216 983 2 412 737 2 412 737 804 246 804 246 0 0
2006 5 850 263 4 387 697 4 387 697 1 462 566 1 462 566 0 0
2004-2006 11 318 546 S 488 909 8 488 909 2 829 637 2 829 637 0 0

„Rozwój instytucjonalny”

11 228 675 8 421507 - - 8 421 507 - 2 807 168 2807168 0 - 0 -
2004 2 808 413 2 106 310 2 106 310 702 103 702 103 0 0
2005 4 013 070 3 009 803 3 009 803 1 003 267 1 003 267 0 0
2006 4 407 192 3 305 394 3 305 394 1 101 798 1 101 798 0 0
2004-2006 11 228 675 8 421 507 8 421 507 2 807 168 2 807 168 0 0

„Informowanie i promocja Programu”

1 452 779 1089584 - - 1 089 584 - 363 195 363 195 0 - 0 -
2004 547 171 410 378 410 378 136 793 136 793 0 0
2005 781 875 586 406 586 406 195 469 195 469 0 0
2006 123 733 92 800 92 800 30 933 30 933 0 0
2004-2006 1 452 779 1 089 584 1 089 584 363 195 363 195 0 0
Program ogółem (łącznie priorytety) 1787812 868 1 192689238 - - 1 192 689233 - 595 123 630 569489 528 25634 102 - 926 637 139 -
2004 416 812 740 278 636384 278 636384 133 176356 132919 901 5256455 220 848 584
2005 595602510 398 156 119 398 156 119 197446391 189935204 7 511 187 315580 509
2006 775397618 515896 735 515396 735 259500 883 246634 423 12 866460 390208 046
2004-2006 1787812868 1 192689238 1 192 689238 595 123 630 569489 528 25634 102 926 637139
Koszty całkowite związane z EFRR
Koszty całkowite związane z EFS
Koszty całkowite związane z EFOIGR 1 192689238 1 192 689238
Koszty całkowite związane z FIFG

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 199, poz. 1645, z 2006 r. Nr 69, poz. 488, Nr 136, poz. 968 i Nr 229, poz. 1673, z 2007 r. Nr 77, poz. 520 i Nr 160, poz. 1131 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 4.