ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 września 2004 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Siedzibami okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego są: Gdynia, Słupsk i Szczecin.

§ 2. Terytorialny zakres działania:

1) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni obejmuje: terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej od wschodniej granicy państwa do południka 17° 40’ 30’’ długości geograficznej wschodniej;

2) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Słupsku obejmuje: terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej od południka 17° 40’ 30’’ długości geograficznej wschodniej do południka 15° 23’ 14’’ długości geograficznej wschodniej;

3) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie obejmuje:

a) terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej od południka 15° 23’ 14’’ długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa,

b) statki rybackie o polskiej przynależności wykonujące rybołówstwo morskie poza granicami polskich obszarów morskich.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 259).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).