ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną 2)

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanego dalej „rejestrem”, jego wzór, a także zakres i tryb przekazywania informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.

§ 2. Do rejestru wprowadza się następujące informacje:

1) miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, lit. n i lit. p oraz w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz lit. p ustawy, również numer telefonu, faksu, email lub położenie geograficzne z podaniem współrzędnych Systemu Informacji Geograficznej (GIS) -jeżeli to możliwe;

2) numer siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jeżeli został nadany — w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy;

3) źródła poboru wody wykorzystywanej przez podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i tiret pierwsze ustawy, oraz przez podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. p ustawy, a także miejsca usuwania wody;

4) status zdrowotny gospodarstwa, z uwzględnieniem statusu strefy lub enklawy, na terenie której jest położone to gospodarstwo, lub statusu zdrowotnego miejsc prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. p ustawy;

5) typ systemu oczyszczania ścieków – w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i tiret drugie ustawy.

§ 3. 1. Rejestr prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej.

- częściowo postanowienia dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006, str. 14, z późn. zm.),

- decyzję Komisji 2008/392/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. wdrażającą dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej udostępniającej drogą elektroniczną informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych (Dz. Urz. UE L 138 z 28.05.2008, str. 12).

2. Do rejestru prowadzonego w formie pisemnej dane i informacje wprowadza się w sposób czytelny, a zmiany dokonane w rejestrze powiatowy lekarz weterynarii potwierdza swoim podpisem.

3. Rejestr prowadzony w formie elektronicznej jest utrwalany na elektronicznych nośnikach danych w postaci zapisu elektronicznego umożliwiającego edytowanie i zmianę przechowywanych danych i informacji oraz zapewniającego możliwość ich podglądu i wydruku.

§ 4. Wzór rejestru stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Informacje zawarte w rejestrze powiatowy lekarz weterynarii przekazuje w formie elektronicznej:

1) do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:

a) w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-c, lit. f—h i lit. j-l oraz w art. 4 ust. 3 ustawy,

b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz lit. p ustawy, z wyłączeniem informacji o statusie zdrowotnym;

2) niezwłocznie:

a) w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. d oraz lit. e ustawy,

b) w zakresie informacji o statusie zdrowotnym — w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i tiret pierwsze ustawy, oraz podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. p ustawy.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do przekazywania informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w rejestrze.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2:

1) pkt 1 w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz lit. p ustawy, oraz

2) pkt 3

- które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 3)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają:

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 81), które utraciło moc z dniem 28 kwietnia 2010 r.