ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

Na podstawie art. 37c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434, z późn. zm. 2) ) w załączniku nr 3a tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) do dnia wejścia w życie rozporządzenia zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin zostały wykonane przez osobę posiadającą aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o którym mowa w art. 41 tej ustawy, lub uprawnienia uzyskane na podstawie art. 64 ust. 4, 5, 7 lub 8 tej ustawy, niezgodności wynikającej z naruszenia 5 określonego w tabeli I załącznika nr 3a do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie stwierdza się, a stwierdzenie niezgodności wynikającej z takiego naruszenia dokonanego w tym okresie uznaje się za niebyłe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Tabela I


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 97, poz. 563, z 2012 r. poz. 879 oraz z 2013 r. poz. 185 i 720.