ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla nawozów organicznych i polepszaczy gleby, wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub z udziałem tych produktów

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania weterynaryjne dla:

a) umieszczania na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nawozów organicznych i polepszaczy gleby, o których mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”, zawierających:

— przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w pkt 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 142/2011”, lub

— mączkę mięsno-kostną, o której mowa w pkt 27 załącznika I do rozporządzenia nr 142/2011,

b) unieszkodliwiania nawozów organicznych i polepszaczy gleby, o których mowa w lit. a, zwanych dalej „nawozami organicznymi” i „polepszaczami gleby”;

2) sposób wykorzystania nawozów organicznych i polepszaczy gleby.

§ 2. Umieszczanie na rynku, unieszkodliwianie oraz wykorzystywanie nawozów organicznych i polepszaczy gleby następuje po zrealizowaniu następujących wymagań weterynaryjnych:

1) umieszczanie na rynku nawozów organicznych i polepszaczy gleby jest możliwe, o ile zostaną one zmieszane ze składnikiem zatwierdzonym, o którym mowa w rozdziale II w sekcji 1 w pkt 3 w lit. a załącznika XI do rozporządzenia nr 142/2011, który:

a) uzyskał opinię co do jego minimalnej ilości, która po zmieszaniu z nawozami organicznymi i polepszaczami gleby wyklucza dalsze stosowanie mieszaniny do produkcji pasz, z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, jako laboratorium referencyjnego,

b) został umieszczony na podstawie opinii, o której mowa w lit. a, w wykazie zatwierdzonych składników, o którym mowa w rozdziale II w sekcji 1 w pkt 3 w lit. b zdanie drugie załącznika XI do rozporządzenia nr 142/2011, prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii,

c) został umieszczony w wykazie zatwierdzonych składników innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej — w przypadku składnika, o którym mowa w rozdziale II w sekcji 1 w pkt 2 załącznika XI do rozporządzenia nr 142/2011;

2) mieszanie nawozu organicznego lub polepszacza gleby ze składnikiem, o którym mowa w pkt 1, jest możliwe w zakładzie przetwórczym przetwarzającym materiał kategorii 2 lub kategorii 3, o którym mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia nr 1069/2009, w ramach linii produkcyjnej, na której jest wytwarzany nawóz organiczny lub polepszacz gleby;

3) informację o składniku, z którym został zmieszany nawóz organiczny lub polepszacz gleby, umieszcza się na:

a) opakowaniu jednostkowym nawozu organicznego lub polepszacza gleby,

b) drugiej stronie dokumentu handlowego wymienionego w rozdziale III załącznika VIII do rozporządzenia nr 142/2011, jeżeli nawóz organiczny lub polepszacz gleby jest przewożony luzem;

4) podmiot nabywający nawozy organiczne lub polepszacze gleby w celu ich bezpośredniego wykorzystania na gruntach rolnych lub gruntach, do których mają dostęp zwierzęta gospodarskie, zgłasza zamiar ich nabycia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce wykorzystania nawozu organicznego lub polepszacza gleby i jednocześnie:

a) okazuje:

— dokument potwierdzający tożsamość,

— wypis z ewidencji gruntów lub inny dokument potwierdzający wielkość uprawianego gruntu,

b) przedkłada do podpisu dwa egzemplarze, po jednym dla siebie i podmiotu zbywającego, sporządzonego przez siebie oświadczenia, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia, uprawniającego do nabycia nawozów organicznych i polepszaczy gleby w ciągu 30 dni od dnia podpisania tego oświadczenia przez powiatowego lekarza weterynarii; oświadczenie jest przechowywane przez podmiot nabywający przez 2 lata od dnia jego sporządzenia;

5) podmiot zbywający nawozy organiczne lub polepszacze gleby niezwłocznie po ich zbyciu przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce przeznaczenia nawozu organicznego lub polepszacza gleby kopię oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 lit. b;

6) podmiot nabywający nawozy organiczne lub polepszacze gleby przechowuje je:

a) w miejscu zabezpieczonym przed dostępem zwierząt gospodarskich — w przypadku opakowanych nawozów organicznych i polepszaczy gleby,

b) w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem zwierząt gospodarskich — w przypadku nieopakowanych nawozów organicznych i polepszaczy gleby;

7) pomieszczenia, o których mowa w pkt 6 lit. b, oczyszcza się i odkaża po zużyciu każdej partii nawozów organicznych i polepszaczy gleby;

8) załadunek i rozładunek nawozów organicznych i polepszaczy gleby odbywają się z wykorzystaniem sprzętu nieużywanego przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich przy czym sprzęt ten powinien być przechowywany w sposób uniemożliwiający zwierzętom dostęp do niego;

9) podmiot zbywający nawozy organiczne lub polepszacze gleby, oprócz rejestru, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 1069/2009, dodatkowo prowadzi dokumentację, która zawiera:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oraz podpis podmiotu nabywającego,

b) wskazanie ilości nawozu organicznego lub polepszacza gleby nabytego przez podmiot nabywający,

c) numer rejestracyjny środka transportu służącego do przewozu nabytego nawozu organicznego lub polepszacza gleby,

d) datę nabycia;

10) podmiot zbywający nawozy organiczne lub polepszacze gleby przechowuje dokumentację, o której mowa w pkt 9, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 lit. b, przez 2 lata od dnia ich zbycia;

11) jeżeli podmiotem nabywającym nawozy organiczne lub polepszacze gleby jest osoba, o której mowa w rozdziale IV w sekcji 4 załącznika VIII do rozporządzenia nr 142/2011, osoba ta wpisuje do dokumentacji, o której mowa w rozdziale IV w sekcji 4 załącznika VIII do rozporządzenia nr 142/2011, także rodzaj składnika użytego do produkcji nawozu organicznego lub polepszacza gleby, który skutecznie zapobiega wykorzystaniu nawozu organicznego lub polepszacza gleby do żywienia zwierząt gospodarskich;

12) nawozy organiczne i polepszacze gleby będące w obrocie, które są nieprzydatne do dalszego stosowania lub nie zawierają w dostatecznej ilości składnika, o którym mowa w pkt 1, lub co do których posiadacz podjął decyzję, że nie będą zastosowane zgodnie z przeznaczeniem, są, na koszt posiadacza, przekazywane do unieszkodliwienia przez spalenie w spalarniach lub współspalarniach, zatwierdzonych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia (WE) nr 1069/2009;

13) niedopuszczalne jest wykorzystanie nawozów organicznych i polepszaczy gleby:

a) na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych, z wyłączeniem przygotowania stanowiska przeznaczonego na założenie plantacji traw,

b) do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, z wyłączeniem przygotowania stanowiska do tych upraw w roku poprzedzającym sadzenie roślin;

14) powiatowy lekarz weterynarii może przeprowadzić kontrolę wykorzystania nawozów organicznych i polepszaczy gleby na podstawie analizy ryzyka dostania się ich do łańcucha pokarmowego zwierząt gospodarskich;

15) nawozy organiczne i polepszacze gleby, przeznaczone do wykorzystania bezpośrednio w glebie, po przywiezieniu na pole niezwłocznie miesza się z glebą przy użyciu maszyn przeznaczonych do tego celu;

16) opakowania po nawozach organicznych i polepszaczach gleby:

a) zabezpiecza się przed dostępem zwierząt gospodarskich,

b) przechowuje w sposób uniemożliwiający ich kontakt ze sprzętem używanym przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich;

17) podmiot wykorzystujący nawozy organiczne lub polepszacze gleby, który jednocześnie jest ich wytwórcą, każdorazowo informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia nawozu organicznego lub polepszacza gleby o zamiarze ich wykorzystania.

§ 3. 1. Przepisów § 2 pkt 4 i 5, pkt 6 lit. a, pkt 9–11, pkt 15–17 nie stosuje się w odniesieniu do obrotu i wykorzystania nawozów organicznych i polepszaczy gleby w opakowaniach jednostkowych i przeznaczonych do wykorzystania wyłącznie dla roślin doniczkowych, do upraw szklarniowych i hydroponicznych

2. Informacja o przeznaczeniu nawozu organicznego lub polepszacza gleby do wykorzystania wyłącznie dla roślin doniczkowych, do upraw szklarniowych i hydroponicznych powinna być umieszczona także na opakowaniu zbiorczym podczas przechowywania i transportu.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby (Dz. U. Nr 269, poz. 2676, z 2006 r. Nr 84, poz. 583 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1231).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Wzór — Oświadczenie


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513.