ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27,28.2,29 i 32 Morza Bałtyckiego

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz prowadzenia przez armatorów statków rybackich o polskiej przynależności ukierunkowanych połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2,29 i 32 Morza Bałtyckiego w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168 i Nr 106, poz. 622.