ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału

Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian zachowujący odmianę składa corocznie, w terminie do dnia 15 sierpnia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o ilości materiału siewnego poszczególnych gatunków roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian wprowadzonego do obrotu w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia sprawozdania do dnia 30 czerwca roku złożenia sprawozdania.

§ 2. Wielkość prób wzorcowych z wytworzonych i wprowadzonych do obrotu partii materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard oraz partii materiału siewnego odmian skreślonych z rejestru odmian, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i terminów składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard oraz wielkości prób wzorcowych tego materiału (Dz. U. Nr 210, poz. 1552), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.