ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych 2)

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106 i Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272 i Nr 221, poz. 1443) w załączniku nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części A w dziale I:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Będące w użyciu opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich do transportu towarów, z wyjątkiem drewna1) surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego uzyskanego przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombinacji tych czynników, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja Szwajcarska Opakowania drewniane powinny być:

a) wytworzone z okorowanego drewna17), z tym że dopuszcza się obecność każdej ilości pojedynczych części kory, jeżeli ich szerokość, niezależnie od ich długości, jest mniejsza niż 3 cm albo jeżeli są szersze niż 3 cm, lecz ich powierzchnia nie przekracza 50 cm2, oraz

b) poddane jednemu z zabiegów określonych w załączniku I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154), oraz

c) opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154), potwierdzającym wykonanie zabiegu, o którym mowa w lit. b.”


b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:


„8. Drewno1) używane do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków niedrewnianych, łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, z wyjątkiem drewna surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego, uzyskanego przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombinacji tych czynników, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja Szwajcarska Drewno powinno być:

a) pozyskane z okorowanego drewna17), z tym że dopuszcza się obecność każdej ilości pojedynczych części kory, jeżeli ich szerokość, niezależnie od ich długości, jest mniejsza niż 3 cm albo jeżeli są szersze niż 3 cm, lecz ich powierzchnia nie przekracza 50 cm2, oraz

b) poddane jednemu z zabiegów określonych w załączniku I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154), oraz

c) opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154), potwierdzającym wykonanie zabiegu, o którym mowa w lit. b.”


2) uchyla się objaśnienia nr 3 i 5;

3) po objaśnieniu nr 16 dodaje się objaśnienie nr 17 w brzmieniu:

17) Stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2008/109/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 319 z 29.11.2008, str. 68).