ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli:

1) o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”, wydawanego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) na miejscu, o której mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, wydawanego przez powiatowego lekarza weterynarii, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-7 ustawy, wydawanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy, wydawanego przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 2010 r. Nr 39, poz. 220 oraz z 2011 r. Nr 76, poz. 414).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243.